Болничен лист поради временна неработоспособност се издава от началото на болничното лечение до възстановяване на работоспособността или до установяване на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК.
Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и годината на боледуване, отпускът се разрешава само след контролен преглед от ТЕЛК.

Основание:
Закон за здравето – чл.103
Наредба за медицинската експертиза – чл.7

Орган по предоставяне на административната услуга:
Еднолично от лекуващия лекар – за дните на болничното лечение.
ЛКК – за дните на болничното и домашно лечение.

Срок за предоставяне:
В деня на изписването от лечебното заведение.

Необходими документи:
Документ за самоличност
Лична амбулаторна карта /ЛАК/

Такси:
Не се дължат

Изисквания, процедури:
Болничен лист за цялото време на болничното лечение се издава еднолично от лекуващия лекар. В случаите, когато след болнично лечение болният се нуждае от домашно лечение, при изписването се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болнично лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 дни за домашно лечение.
Болничният лист за болнично лечение се издава задължително от деня на постъпването, независимо дали преди това осигуреният има издаден друг болничен лист.
На осигурени лица, които работят при повече от един работодател, се издава повече от един екземпляр от болничния лист за представяне пред всеки от тях.