Дубликат на болничен лист се издава от лечебно заведение, което е издало оригинала, срещу писмено искане от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лице.

Основание:
Наредба за медицинската експертиза – чл.53

Орган по предоставяне на административната услуга:
Лекуващият лекар – за периода на болничното лечение.
ЛКК- за периода на болнично и домашно лечение.

Срок за предоставяне:
До 3 дни след подаване на искането.

Необходими документи:
Заявление
Лична амбулаторна карта на лицето, на което е издаден болничния лист.

Такси:
6,00 лева

Изисквания, процедури:
Осигурителят, осигуреното лице или самоосигуряващото се лице депозират заявление до управителя на лечебното заведение, в което посочват причината, поради която се иска дубликат.
Процедурата стартира с входиране на заявлението.
На издадения болничен лист се вписва „Дубликат”.
Заявлението, с което се иска дубликат се прилага в ЛАК.

Образци: