Лекуващият лекар насочва болния към ЛКК когато:
– осигуреният е ползвал непрекъснат отпуск за временна неработоспособност за едно или повече заболявания до 14 календарни дни, разрешени еднолично от лекуващия лекар
– осигуреният е ползвал 40 дни отпуск за временна неработоспособност в една календарна година с прекъсване, разрешен еднолично, от един или повече лекари; в 40- дневния отпуск не се включват дните за временна неработоспособност поради бременност, раждане, осиновяване, лечение и изследване в чужбина, болнично лечение, бацилоносителство и карантина
– осигуреният е ползвал отпуск за временна неработоспособност за болнично лечение и домашно лечение и здравословното му състояние налага продължаване на отпускът по болест.

Нормативно основание:
Наредбата за медицинската експертиза
Правилник за устройството и работата на органите на медицинската експертиза

Орган по предоставяне на административната услуга:
Специализирана ЛКК по профила на заболяването
Общоболнична ЛКК

Срок за предоставяне:
Един ден

Необходими документи:
Документ за самоличност.
Лична амбулаторна карта /ЛАК/.
Медицинска документация, съдържаща информация за здравословното състояние на лицето и работоспособността му.

Такси:
За нехоспитализирани в лечебното заведение пациенти -20 лева

Изисквания, процедури:
Лицата се освидетелстват от ЛКК след представянето на документ за самоличност, документи, съдържащи данни за заболяването и работоспособността им, и медицински преглед.
Лекарите от ЛКК могат да насочват болните за диагностично уточняване в лечебни заведения по своя преценка.
Когато по преценка на ЛКК направените изследвания не са достатъчни за изясняване на характера или степента на заболяването, болните се изпращат за допълнителни амбулаторни или болнични изследвания и наблюдения.
Лекарските консултативни комисии разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. В тези 180 дни се включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист.

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация:
Антоанета Владева – служба „Личен състав”, секретар на общоболнична ЛКК.
МБАЛ Тутракан ЕООД
Ул. Трансмариска № 101
7600 гр. Тутракан
Телефон: 0866 61940
Работно време: от понеделник до петък от 7,30 до 16,00ч.
Обедна почивка: от 12,30 до 13,00 часа