В деня на изписването на пациент от лечебното заведение се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична – извънболнична помощ, където лицето е регистрирано.

Основание:
Наредба № 49 от 18.10.2019г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални дейности – чл.24
Национален рамков договор.

Орган по предоставяне на административната услуга:
Лекуващият лекар.

Срок за предоставяне:
В деня на изписването.
В случаи на изчакване на резултати от проведени изследвания, касаещи потвърждаване на окончателната диагноза, епикризата се предоставя на пациента след получаване на резултата.

Необходими документи:
Не се изискват

Такси:
Не се дължат

Изисквания, процедури:

В деня на изписването лекарят предоставя на пациента епикриза с машинен текст, която се издава в три еднообразни екземпляра. Първият се предоставя на пациента или на членове на семейството му или на придружаващите го лица, срещу подпис в История на заболяването.
Вторият екземпляр от епикризата се изпраща чрез пациента или членове на семейството му или придружаващите го лица на ОПЛ.
Третият екземпляр се прилага и съхранява в История на заболяването.