Пациент, настанен в стационарния блок на лечебното заведение, при който в хода на диагностика и лечение се установи необходимост от определен обем спешна медицинска помощ, която не може да бъде осъществена в лечебното заведение, се превежда своевременно в друго лечебно заведение, което може да осъществи тази дейност. Превеждащото лечебно заведение изготвя етапна епикриза.

Основание:
Наредба № 49 от 18.10.2019г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални дейности – чл.23
Национален рамков договор.

Орган по предоставяне на административната услуга:
Лекуващият лекар.

Срок за предоставяне:
В деня на превеждането.

Необходими документи:
Не се изискват

Такси:
Не се дължат

Изисквания, процедури:
Превеждащото лечебно заведение изготвя етапна епикриза, към която прилага всички медицински документи за извършените диагностични, консултативни и лечебни дейности.