Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи.

Основание:
Закон за здравето – чл.28б, ал.1

Орган по предоставяне на административната услуга:
Лекуващият лекар.

Срок за предоставяне:
От 3 до 5 дни след подаване на заявлението

Необходими документи:
Заявление
Документ за самоличност
Нотариално заверено пълномощно- при предоставяне на информацията на трето лице

Такси:
6,00 лева за документ

Изисквания, процедури:
Пациентът може да получи копия на медицинските си документи по време на хоспитализацията, след устно заявяване на желанието си пред лекуващия лекар.
След дехоспитализацията пациентът може да получи копия на медицинската си документация след депозиране на молба до управителя на лечебното заведедение.
Пациентът има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях.

Административни звена, в които се подават документи и се получава информация:
Секретар на управителя
МБАЛ Тутракан ЕООД
Ул. Трансмариска № 101
7600 гр. Тутракан
Телефон: 0866 60456
Ел. поща mbal_tutrakan@abv
Работно време: от понеделник до петък от 7,30 до 16,00ч.
Обедна почивка от 12,30 до 13,00 часа

Образци: