Припознаването на дете се извършва чрез писмено искане, подадено пред длъжностното лице по гражданско състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданско състояние.
Заявлението може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение.

Основание:
Семеен кодекс – чл.65

Орган по предоставяне на административната услуга:
Управител

Срок за предоставяне:
До 3 дни след раждането.

Необходими документи:
Документ за самоличност.
Декларация за припознаване.

Такси:
Не се дължат

Изисквания, процедури
Родителите, които нямат сключен граждански брак попълват заявление за припознаване по образец, което се подписва от двамата родители пред управителя на лечебното заведение.
Съобщението за раждане в комплект със завлението до кмета на общината и заявлението за припознаване се изпращат по служебен път в отдел ГРАО.
Акт за раждане се съставя въз основа на представените документи в срок 7 дни, като денят на раждане не се брои. Получава се в отдел ГРАО на Общин Тутракан.


Образци