Съобщението за раждане се съставя писмено по утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройство образец.

Съобщението за раждане се изпраща служебно в отдел ГРАО на Община Тутракан.

Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация – чл.43

Орган по предоставяне на административната услуга:
Управител

Срок за предоставяне:
Всяко раждане трябва да се съобщи писмено до 5 дни , като денят на раждането не се брои.

Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно от 24 часа след раждането.

Необходими документи:
Документ за самоличност на майката и бащата.

Такси
Не се дължат

Изисквания, процедури
До деня на изписване, но не по-късно от петия ден след раждането, родителите на новороденото попълват заявление до кмета на общината, в което посочват името с което да бъде записано детето в акта за раждане.Заявлението се предава на старшата акушерка на АГО, която съставя писмено съобщение за раждане. Съобщението за раждане в комплект със завлението се изпращат по служебен път в отдел ГРАО.
Акт за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение за раждане в срок 7 дни, като денят на раждане не се брои. Получава се в отдел ГРАО на Община Тутракан.

Образци