Смъртта, настъпила в лечебно заведение се установява от лекуващия лекар на починалото лице или отговарящия за неговото лечение дежурен лекар, или от патоанатом, или от специалист по съдебна медицина, извършващ аутопсията или при съдебномедицински преглед на тялото на починалия.

Основание:
Закон за гражданска регистрация – чл.55
Наредба №14 от 15.04.2004г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт – чл.2, чл.4
Наредба № 49 от 18.10.2018г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медикосоциални грижи – чл.29

Орган по предоставяне на административната услуга:
Лекарят, установил смъртта

Срок за предоставяне:
Не по рано от втория час след настъпване на смъртта

Необходими документи:
Документ за самоличност на починалия

Такси:
Не се дължат

Изисквания, процедури:
Лекарят, установил смъртта, попълва „Съобщение за смърт” съобразно формата, определена с Наредба №2 от 2004 г.
Документът се попълва в три екземпляра. Първият екземпляр се изпраща чрез близките на починалото лице на длъжностното лице по гражданско състояние в общината, на чиято територия е настъпило събитието.
Вторият екземпляр се изпраща в РЗИ Силистра в едномесечен срок.
Третият екземпляр се съхранява в регистъра на лечебното заведение.