(08.07.2022г.) Свободни работни места за лекари – специализанти

На основание чл.17 от Наредба № 1 / 22.01.2015г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването, МБАЛ Тутракан ЕООД обявява свободни работни
места за длъжността „лекар, специализант” по специалности, за които лечебното
заведение е акредитирано като база за обучение:

Специалност – Брой места

Акушерство и гинекология – 1 място
Хирургия – 2 места
Образна диагностика – 1 място

Изисквания за кандидатстване:
Образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина.
Длъжността се заема след провеждане на конкурс по реда на КТ.

Заявления за кандидатстване и копия от диплома за завършено висше образование,
образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина се подават в
служба „Личен състав” от 12.07.2022г.

Лице за контакт: Ана Петрова
0893353244