(13.03.2024г.) СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява свободни работни места за лекари без
специалност, които желаят да бъдат зачислени за специализация по реда на
чл.13 ал.1 и чл.44, ал.5 на места, за които държавата ще финансира таксите по
чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба№1/22.01.2015г. за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването, по следните
клинични специалности:


Анестезиология и интензивно лечение
Неонатология
Педиатрия
Обща и клинична патология
Вътрешни болести

Желаещите да кандидатстват за свободните работни места, следва да подадат
писмено заявление до 03.04.2024г в служба „Личен състав”, тел.0866 61940,
e-mail:
За допълнителна информация
тел. 0893353244
Ана Петрова