(19.12.2022г.) Свободни работни места за лекари – специализанти

На основание чл.17 от Наредба № 1 / 22.01.2015г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ Тутракан ЕООД обявява
свободни работни места за длъжността „лекар, специализант” по
специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за
обучение:

Специалност – Брой места
Акушерство и гинекология – 1 място
Хирургия – 1 място
Образна диагностика – 1 място
Изисквания за кандидатстване:
Образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина.
Длъжността се заема след провеждане на конкурс по реда на КТ.
Заявления за кандидатстване и копия от диплома за завършено висше
образование,
образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина се подават
в
служба „Личен състав” от 19.12.2022г.

Лице за контакт: Ана Петрова
0893353244