Конкурс за длъжността юрисконсулт и връзки с обществеността

Важно – вижте тук: Нова дата за събеседването за конкурса за длъжността юрисконсулт и връзки с обществеността

О Б Я В А

“МБАЛ ТУТРАКАН” ЕООД обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността юрисконсулт и връзки с обществеността.

Кратко описание на длъжността:

Длъжността е свързана с оказване на правна помощ на ръководството на лечебното заведение, с цел законосъобразно изпълнение на неговите функции, в това число изготвяне на доклади, писма, становища, договори, участие в комисии по обществени поръчки, процесуално прадставителство по съдебни спорове.

Организиране и осъществяване на цялостна стратегия / информационна и комуникационна/за създаване на позитивен имидж на лечебното заведение.

I. Изисквания към кандидатите:

1. Висше юридическо образование с образователно-квалификационна степен «магистър»;

2. Призната юридическа правоспособност;
3. Да познава и ползва нормативни актове, свързани с дейността.

Квалификация в областта на медицинското право е предимство; .

4. Отлични езикови и комуникативни умения, умения за работа в екип.

5. Отлична компютърна грамотност.

6. Достатъчно познания в областта на медиите и социалните мрежи.
7. Желание да се развива в областта на медицинското право.

ІІ. Провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в три етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Представяне на писмено изложение на тема: «Защо желая да работя на тази позиция».

3. Събеседване с кандидатите.

III. Необходими документи за допускане до конкурс:

1. Заявление;

2. Автобиография европейски формат – CV.

3. Копие от диплома за завършено висше юридическо образование с образователно-квалификационна степен «магистър»;

4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
5. Писмено изложение на тема: «Защо желая да работя на тази позиция».

Документите се подават в отдел « Човешки ресурси» до 15.00 часа на 15.03.2021г. Документи могат да се подадат и по електронен път на адрес: office@ mbaltutrakan.bg

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 19.03.2021г.от 10.30 часа в кабинета на управителя.