Конкурс за длъжността началник на отделението по нервни болести

О Б Я В А

“МБАЛ ТУТРАКАН” ЕООД обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността началник на отделението по нервни болести. Изисквания към кандидатите:

1. Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен «магистър по медицина»

2. Призната медицинска специалност по нервни болести;

3. Стаж след придобиване на специалност – 5 години.

ІІ. Провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в два етапа:

1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;

2. Събеседване на тема: „Развитие и управление на отделението – медицинска и икономическа ефективност и управление на човешките ресурси.

III. Необходими документи за допускане до конкурс:

1. Заявление;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено висше образование;

4. Копие от диплома за придобита специалност по нервни болести;

5. Квалификационни документи;

6. Документ за трудов стаж;

7. Свидетелство за съдимост;

8. Удостоверение за членство в БЛС.

Датата, на която ще се проведе събеседването ще бъде съобщена допълнително на кандидатите. Документите се подават в отдел « Човешки ресурси» до 16.00 часа на 26.10.2020г.