Свободно работно място за лекар – специализант по неонатология

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН” ЕООД

с адрес на управление гр. Тутракан 7600 ул. „ Трансмариска” № 101

ОБЯВЯВА

Свободно работно място за лекар – специализант по неонатология, за което държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40 ал.1, чл.41 ал.6 и ще заплаща средства по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г.за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Провеждане на обучението ще се организира по реда на чл.13 ал.3 от Наредба №1/22.01.2015г.

Работното място ще се заеме след провеждане на конкурс по КТ.

Изисквания за заемане на длъжността лекар – специализант по неонатология

  • Образование висше, магистър по медицина;
  • Членство в БЛС.
  • Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея, заверено с гриф „Вярно с оригинала” и подпис;
  • Копие от актуален документ, удостоверяващ членство в БЛС, заверено с гриф „Вярно с оригинала” и подпис;
  • Автобиография – европейски формат;
  • Свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие.

Ред за провеждане на конкурса:

  • Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Тутракан.
  • Втори етап – събеседване с кандидатите

Подаване на документи за участие в конкурса:

Документи се приемат всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа в отдел „Личен състав” на „МБАЛ Тутракан” ЕООД на улица „Трансмариска” № 101

Документи се приемат в едномесечен срок, считано от 21.04.2021г.

С класираният на първо място ще се сключи трудов договор и договор за специализация по реда на чл.234 от КТ.