Свободно работно място за лекар – специализант по образна диагностика

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН” ЕООД

с адрес на управление гр. Тутракан 7600 ул. „ Трансмариска” № 101

на основание чл.17, ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда обябява конкурс за свободно място за лекар специализант по образна диагностика

Изисквания за заемане на длъжността лекар – специализант по образна диагностика.

  • Образование висше, магистър по медицина;
  • Членство в БЛС.
  • Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея, заверено с гриф „Вярно с оригинала” и подпис;
  • Копие от актуален документ, удостоверяващ членство в БЛС, заверено с гриф „Вярно с оригинала” и подпис;
  • Автобиография – европейски формат;
  • Свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие.

Ред за провеждане на конкурса:

  • Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Тутракан.
  • Втори етап – събеседване с кандидатите

Подаване на документи за участие в конкурса:

Документи се приемат всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа в отдел „Личен състав” на „МБАЛ Тутракан” ЕООД на улица „Трансмариска” № 101.

Документи се приемат в едномесечен срок, считано от 30.09.2021г

 Кандидатите подават изискуемите документи в запечатан непрозрачен плик, обозначен по следния начин: „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността лекар специализант по образна диагностика. Върху плика се изписват и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

На кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждане на втория етап на конкурса.