12.06.2020

Обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТУТРАКАН” ЕООД по обособени позиции:

– Обособена позиция №1 „Доставка на лекарствени продукти, включени в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.2 от ЗЛПХМ”- Обособена позиция №2  „Доставка на лекарствени продукти, които не са включени  в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.2 от ЗЛПХМ”

Изтегли документация

Разяснение № 1 по условията на процедурата по чл. 33 от ЗОП


Обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ ТУТРАКАН” ЕООД

Изтегли документация

Съобщениe за отваряне на ценовите предложения

Протокол по чл 181 ал.4 от ЗОП

Протокол 1

Протокол 2

Решение


Възлагане на обществена поръчка по чл.21, ал.6 от ЗОП

Изтегли документация

Договор за обществена поръчка за доставка на медицински изделия


08.01.2020

Обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ Тутракан” ЕООД  по обособени позиции

Изтегли документация

Разяснение No.1 по условията на процедурата по чл.33 от ЗОП

Разяснение No.2 по условията на процедурата по чл.33 от ЗОП

Разяснение No.3 по условията на процедурата по чл.33 от ЗОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

Ново: Съобщение за публично провеждане на жребий, за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Таблица 3 Ценово след – окончателни таблици.pdf
Доклад МИ 20 МБАЛ Тутракан.pdf
Протокол МИ 20 Тутракан.pdf
Решение МИ 20 МБАЛ Тутракан.pdf

Ново от 21.07.2020:

Съобщение за жребий от 21.07.2020.pdf

Решение РД-10-125 от 21.07.2020.pdf

Ново от 31.07.2020:

Доклад № 2

Решение № РД-10-129 от 30.07.2020

Протокол № 2 от 21.07.2020

Ново от 04.08.2020:

Решение РД-10-131 от 04.08.2020

Решение № РД-10-132 от 10.08.2020

Решение № РД-10-133 от 12.08.2020

Решение № РД-10-147 от 26.08.2020

Ново от 09.09.2020:

Договор № ОП-1 – Ка-М Медикъл

Договор № ОП-2 – Лабекс инженеринг

Договор № ОП-3 – Софарма

договор № ОП-4 – Медикард

Договор № ОП-5 – РСР

Договор № ОП-6 – Агарта

Договор № ОП-7 – Елпак лизинг

Договор № ОП-8 – Истлинк

Обявление за възложена поръчка


ОБЯВЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ Тутракан” ЕООД

Обявление

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложения

Решениe

Договор

Таблица №1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Таблица №2 – СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таблица №3 – СПЕЦИФИКАЦИЯ И ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Промяна на датата и часа на отваряне на оферти

протокол 1 _ 14.03.2016

съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за провеждане на публичен жребий

Протокол №2

Протокол №3

Приложение №1 по протокол №3

Приложение №2 по протокол №3

Протокол №4

Решение №96

Приложение към решение за класиране на участниците


ОБЯВЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на електроенергия за нуждите на “МБАЛ Тутракан” ЕООД

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура

Технически спецификации

Образци на документи

Указания за подготовката на образците на документи

Договор

Указания необходими за подготовката на офертите

критерии за възлагане, методика за комплексната оценка на офертите и начин а определяне на оценката по всеки показател

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.20, АЛ.2,Т.2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА “МБАЛ-ТУТРАКАН” ЕООД

Протокол №1

ОТВАРЯНЕ НА “ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Решение

Протокол № 2

Протокол №3

 


ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА “МБАЛ-ТУТРАКАН” ЕООД

 

 

Обявление

Решение

Документация

Образци

Таблица-1-Техническа-спецификация

Таблица 2- Предложение за изпълнение на поръчката

Таблица 3- Ценово предложение

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА “МБАЛ-ТУТРАКАН”ЕООД

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Доклад за резултати от работата на комисията

Решение

Обявление за възложена поръчка

Договор №1

Договор №2

Договор №3

Договор №4

Договор №5

Договор №6

Договор №7


 ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 ОТ ЗОП

 “Зареждане на автомобилите и друга моторна техника, собственост на « МБАЛ  – Тутракан « ЕООД с Дизелово моторно гориво, Бензин А 95Н, Бензин А 98Н и Газ-пропан бутан на територията на гр. Тутракан.”

проекто договор гориво 2013г. 

приложение към покана-гориво 2013г.

публична покана за горива