ВИДОВЕ УСЛУГИ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ТАКСИ

Административна услуга

Необходими

документи

Срок

за предоставяне

Такса

Съставяне на писмено съобщение за раждане

Документ за самоличност на майката и бащата.

5 дни като денят на раждане не се брои.

Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно от 24 часа от раждането.

Не се дължи

Приемане на заявление за припознаване на дете

Документ за самоличност.

Декларация за припознаване по образец.

До 3 дни след раждането

Не се дължи

Съставяне на писмено съобщение за смърт

Документ за самоличност на починалия.

Не по рано от втория час след настъпване на смъртта.

Не се дължи

Издаване на болничен лист

Документ за самоличност.

Лична амбулаторна карта.

В деня на изписването от лечебното заведение

Не се дължи

Издаване на продължение на болничен лист от ЛКК

Документ за самоличност.

Лична амбулаторна карта.

Медицинска документация.

Един ден

За нехоспитализирани в лечебното заведение пациенти-20,00 лева

Издаване на дубликат на болничен лист

Писмено заявление.

Лична амбулаторна карта

До 3 дни след подаване на искането.

6,00 лева

Издаване на протокол за насочване към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособност

Документ за самоличност.

Лична амбулаторна карта.

Медицинска документация.

До 3 дни след подаване на искането.

За нехоспитализирани в лечебното заведение пациенти-20,00 лева

Издаване на протокол за освобождаване от тежък физически труд и други, свързани със здравословното състояние

Документ за самоличност.

Лична амбулаторна карта.

Медицинска документация

До 3 дни след подаване на искането.

20,00 лева

Издаване на медицинска документация /медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи

Не

В деня на изписването от лечебното заведение

Не се дължат

Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент в друго лечебно заведение

Не

В деня на превеждането в друго лечебно заведение

Не се дължат

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебното заведение

Не

В деня на изписването от лечебното заведение

Не се дължи

Предоставяне на здравна информация, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинската му документация

Заявление.

Документ за самоличност.

Нотариално заверено пълномощно-при предоставяне информация на трето лица.

От 3 до 5 дни след подаване на заявлението.

6,00 лева

Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи

Заявление.

Документ за самоличност.

Удостоверение за наследници.

От 3 до 5 дни след подаване на заявлението.

6,00 лева

Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП 2/

Заявление.

Копие на трудова книжка.

Копие на УП 3-ако има такова

До 14 дни след подаване на заявлението.

7,00 лева

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж /УП 3/

Заявление.

Копие на трудова книжка.

До 14 дни след подаване на заявлението.

7,00 лева

Уточняване на разлики между издадено УП 2 и УП3 и данни за осигуреното лице от информационната система

Заявление.

Копие на УП2 и УП3.

До 14 дни след подаване на заявлението

Не се дължат