Заповед № РД-10-46/04.02.2021г. 

Влиза в сила от 15.02.2021г.

Утвърждавам:

Д-р Богомил Бойчев – Управител на “МБАЛ Тутракан” ЕООД

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА И НА ЛИЦА С ПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА
„МБАЛ – ТУТРАКАН“ ЕООД
   
№ по редНаименование на услугатаЦена в лева
 ПРЕГЛЕДИ, МАНИПУЛАЦИИ, ДОКУМЕНТИ 
1Потребителска такса5.80
2Първичен консултативен преглед от специалист30.00
3Вторичен консултативен преглед от специалист20.00
4ЕКГ10.00
5Спирометрия12.00
6Плеврална пункция /без цени на консумативи/45.00
7Коремна пункция /без цени на консумативи/45.00
8Трансфузия на кръв и кръвни продукти /без цена на ЕК и консумативи/50.00
9Инфузия на медикаменти /без цена на консумативи/15.00
10Поставяне на абокат /без цена на консумативи/12.00
11Венозна инжекция с нова венепункция /без цена на консуматив/12.00
12Венозна инжекция с предварително поставен абокат8.00
13Мускулна инжекция /без цена на консумативи/7.00
14Подкожна инжекция /без цена на консумативи/7.00
15Вземане на венозна кръв за изследване8.00
16Скарификационна проба за антибиотик6.00
17Измерване на артериално налягане /RR/4.00
18Промивка на рана7.00
19Превръзка на рана без цена на консуматив8.00
20Сваляне на конци12.00
21Проба Манту8.00
22Въвеждане на уретрален катетър /без стойността на консуматива/13.00
23Поставяне на назогастрална сонда / без стойността на консуматива/13.00
24Клизма на дете11.00
25Клизма на възрастен20.00
26Леглоден в Отделение за долекуване70.00
27Индивидуален санитарен пост в стационарно отделение – за 24часа50.00
28Индивидуален сестрински / акушерски/пост в стационарно отделение-за 24 часа100.00
29Медицински документ – дубликат6.00
30Експертиза на временна неработоспособност от Обща или специализирана ЛКК за нехоспитализирани пациенти20.00
31Издаване на служебна бележка удостоверяваща пролежаните дни в стационара – да послужи при необходимост6.00
32Извършване на справка за здравно осигурителен статус4.00
 ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ПО ДИАГНОЗИ И ВИД ИЗВЪРШЕНИ ОПЕРАЦИИлв.
1Стационарни грижи при бременност с повишен риск.555,00
2Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск.902,00
3Оперативни процедури за задържане на бременност.450,00
4_1Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13г.с.включително.281,00
4_2Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14г.до 26 г.с.на плода.396,00
5Нормално раждане без анестезия1100,00
5Нормално раждане с анестезия/епидурална, спинална1150,00
5Раждане чрез Цезарово сечение1500,00
6Грижи за здраво новородено дете.340,00
7Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест.1078,00
9Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест.2500,00
16Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение.520,00
27Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик3047,00
29Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация.703,00
33Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения.549,00
35Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст1091,00
38Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация.768,00
39Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст.767,00
47Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация.2500,00
48Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст.1051,00
49Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст.839,00
50.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години.883,00
51.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза2801,00
52.1Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години.1493,00
53.1Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години.1598,00
54.1Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен – Баре/ при лица над 18 години.7854,00
56.1Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години.650,00
56.2Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години751,00
62.1Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години.561,00
63.1Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години.814,00
64.1Миастения гравис и миастенни синдроми при лицанад 18 години.658,00
67Диагностика и лечение на паркинсонова болест.294,00
69.1Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години.750,00
72.1Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години.808,00
74.1Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години.1050,00
84Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит.693,00
106_1Диагностика и лечение на токсоалергични реакциипри лица над 18 години.700,00
106_2Диагностика и лечение на токсоалергични реакциипри лица под 18 години.800,00
111Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст500,00
114Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма2653,00
115Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми3102,00
127Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност621,00
158Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани.800,00
160Нерадикално отстраняване на матката.1500,00
161Радикално отстраняване на женски полови органи.2500,00
162Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи.1200,00
 Гинекологична оперативна лапароскопия1200,00
163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи.412,00
 Оперативна хистероскопия600,00
 Конизация550,00
164Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената.970,00
 Бърч1100,00
 Колпопексия + платно1600,00
165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход.565,00
166Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената.1200,00
169Интензивно лечение на интра – и постпартални усложнения, довели до шок.2099,00
170Интензивно лечение на интра – и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването9435,00
171Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години.3564,00
173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години.2800,00
175Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години.3252,00
176Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години.4543,00
177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години.1500,00
178Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години.2101,00
179Оперативни процедури върху апендикс.900,00
180Хирургични интервенции за затваряне на стома803,00
181Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство700,00
182Оперативни процедури при хернии900,00
183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация1200,00
184Конвенционална холецистектомия1400,00
185Лапароскопска холецистектомия1500,00
186Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища2750,00
187Оперативни процедури върху черен дроб4000,00
188Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест1847,00
189Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям обем и сложност5467,00
190Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност2024,00
191_1Оперативни процедури върху далакапри лица над 18 год.1320,00
191_2Оперативни процедури върху далакапри лица под 18 год.1738,00
192Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции1738,00
193Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-11782,00
194Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия600,00
195Оперативно лечение при остър перитонит3000,00
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси2300,00
197Консервативно лечение при остри коремни заболявания847,00
199-1Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания702,00
199-2Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания500,00
205Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение1729,00
208Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми600,00
209Хирургично лечение при травма на главата1244,00
216Спешни състояния в гръдната хирургия721,00
232Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца650,00
АПр 11Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика150,00
999Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура230,00
   
 ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ 
5Раждане-избор лекар350.00
5Раждане – избор екип400.00
4Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания – избор лекар60.00
160Нерадикално отстраняване на матката – избор лекар250.00
161Радикално отстраняване на женски полови органи – избор лекар300.00
162Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи – избор лекар250.00
3Оперативни процедури за задържане на бременност – избор лекар60.00
163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изм. или изследване на женските полови органи – избор лекар200.00
164Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената – избор лекар200.00
166Корекции на проходимост и възст. на анатомия при жената – изб. лекар250.00
173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години – избор лекар20% от КП
177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години – избор лекар20% от КП
179Оперативни процедури върху апендикс – избор лекар200.00
180Хирургични интервенции за затваряне на стома – избор лекар300.00
182Оперативни процедури при хернии – избор лекар200.00
183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация – избор лекар300.00
184Конвенционална холецистектомия – избор лекар330.00
185Лапароскопска холецистектомия – избор лекар330.00
191Оперативни проц. върху далака при лица над 18 години – избор лекар300.00
195Оперативно лечение при остър перитонит – избор лекар400.00
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси – избор лекар250.00
158Операт интерв. при инфекции на меките и костните тъкани – избор лекар180.00
 Венозна анестезия при колоноскопия + гастроскопия – избор анестезиолог60.00
 Венозна анестезия при гастроскопия – избор анестезиолог40.00
 Венозна анестезия при колоноскопия – избор анестезиолог50.00
 Спинална анестезия – избор анестезиолог100.00
 Епидурална анестезия – избор анестезиолог150.00
   
 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 
1Рентгенография на челюстите в специални проекции30.00
2Рентгенография на лицеви кости30.00
3Рентгенография на околоносни синуси30.00
4Специални центражи на черепа30.00
5Рентгенография на стернум30.00
6Рентгенография на ребра30.00
7Рентгеноскопия на бял дроб30.00
8Рентгенография на крайници30.00
9Рентгенография на длан и пръсти30.00
10Рентгенография на сакроилиачна става30.00
11Рентгенография на тазобедрена става30.00
12Рентгенография на бедрена кост30.00
13Рентгенография на колянна става30.00
14Рентгенография на подбедрица30.00
15Рентгенография на глезенна става30.00
16Рентгенография на стъпало и пръсти30.00
17Рентгенография на клавикула30.00
18Рентгенография на акромиоклавикуларна става30.00
19Рентгенография на скапула30.00
20Рентгенография на раменна става30.00
21Рентгенография на хумерус30.00
22Рентгенография на лакетна става30.00
23Рентгенография на антебрахиум30.00
24Рентгенография на гривнена става30.00
25Рентгенография на череп30.00
26Рентгенография на гръбначни прешлени30.00
27Рентгенография на гръден кош и бял дроб30.00
28Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум30.00
29Обзорна рентгенография на корем30.00
30Рентгенография на таз30.00
31Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум30.00
32Ехографска диагностика на щитовидна жлеза30.00
33Ехографска диагностика на коремни органи + ехографска диагностика на щитовидна жлеза50.00
34Ехографска диагностика на коремни органи + лекарски преглед50.00
35Ехографска диагностика на щитовидна жлеза + консулт с лекар40.00
36Ехографска диагностика на коремни органи+ехографска диагностика на щитовидна жлеза+лекарски преглед70.00
37Ехография на млечни жлези30.00
38Мамография на млечни жлези – 2 млечни жлези45.00
39Томография на гръден кош и бял дроб90.00
40Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва50.00
41Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда)50.00
42Иригография50.00
43Венозна урография50.00
44Хистеросалпингография25.00
45Интравенозна холангиография40.00
46Нативен скенер90.00
47Скенер с орален контраст105.00
48Компютърна аксиална томография с венозен нейонен контраст135.00
49Разчитане на рентгенография /извършена в миналото или извън „МБАЛ – Тутракан“ ЕООД13.00
50Филмиране по желание на пациент от компютърно – томографско изследване13.00
51Копие от диск с рентгенологично изследване8.00
52Йопамиро 50 ml30.00
 ХИСТОБИОПСИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
1Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от храчка12.00
2Цитологично изсл. на две проби от седимент от урина12.00
3Цитологично изсл. на две проби от секрет от млечна жлеза12.00
4Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от пикочен мехур 
5Цитологично изсл. на две проби от секрет от външна фистула12.00
6Цитологично изсл. на две проби от секрет от рана /вкл. оперативна/12.00
7Цитологично изсл. на две проби от синовиална течност12.00
8Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от уретери12.00
9Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от женски полови органи12.00
10Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от устна кухина12.00
11Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от очни лезии12.00
12Цитологично изсл. на две проби от материал от кожни лезии12.00
13Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от пиелон12.00
14Хистобиопсично изсл. на две проби от лимфен възел20.00
15Хистобиопсично изсл. на две проби от млечна жлеза20.00
16Хистобиопсично изсл. на две проби от простата20.00
17Хистобиопсично изсл. на две проби от щитовидна жлеза20.00
18Хистобиопсично изсл. на две проби от слюнчена жлеза20.00
19Хистобиопсично изсл. на две проби от коремен орган20.00
20Хистобиопсично изсл. на две проби от бял дроб, ларингс, трахея20.00
21Хистобиопсично изсл. на две проби от медиастинум20.00
22Хистобиопсично изсл. на две проби от туморни формации в коремната кухина20.00
23Хистобиопсично изсл. на две проби от полов орган20.00
24Хистобиопсично изсл. на две проби от устна кухина, фаринкс, хранопровод20.00
25Хистобиопсично изсл. на две проби от кожа и кожни лезии20.00
26Хистобиопсично изсл. на две проби от мускул20.00
27Хистобиопсично изсл. на две проби от подкожен тумор20.00
28Хистобиопсично изсл. на две проби от органи на пикочната система20.00
29Хистобиопсично изсл. на две проби от външно ухо20.00
30Хистобиопсично изсл. на две проби от нос20.00
31 Хистобиопсично изсл. на две проби от костен мозък20.00
 КЛИНИКОЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
1Урина рН2.00
2Урина – относително тегло2.00
3белтък в урината2.00
4Количество белтък в урината2.00
5Захар в урината2.00
6Кетонни тела в урината2.00
7Билирубин в урината2.00
8Уробилиноген в урината2.00
9Кръв, хемоглобин в урината2.00
10Седимент на урина2.00
11Урея в урината2.00
12Креатинин в урината2.00
13Креатининов клирънс5.00
14Амилаза в урината3.50
15Микроалбумин15.00
16Окултни кръвоизливи4.00
 КРЪВНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
1Хемоглобин1.00
2Хематокрит1.00
3Еритроцити1.00
4Левкоцити1.00
5Тромбоцити1.00
6СУЕ2.50
7Морфология на еритроцити и левкоцити4.50
8Автоматично – 8 показателя /ARCUS/6.00
9Гликиран хемоглобин12.00
10Определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод /с тест серум и тест еритроцити/, определяне на Rh/D/ фактор /антиген/10.00
 КОАГУЛАЦИЯ 
1Време на кървене3.50
2Време на съсирване3.50
3Протромбинов Индекс4.00
4Фибриноген4.00
5аРТТ4.00
 БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
1Кръвна захар3.50
2Кръвно-захарен профил9.00
3Общ белтък3.50
4Албумин3.50
5Общ холестерол3.50
6HDL-холестерол3.50
7LDL-холестерол3.50
8Триглицериди3.50
9Урея3.50
10Креатинин3.50
11Пикочна киселина3.50
12Креатинкиназа3.50
13Креатинкиназа МВ3.50
14ASAT3.50
15ALAT3.50
16ГГТП3.50
17ЛДХ3.50
18Алкална фосфатаза /АФ/3.50
19Амилаза /диастаза/3.50
20Липаза3.50
21Холинестераза5.00
22Общ билирубин3.50
23Директен билирубин3.50
24С-реактивен протеин /CRP/5.00
25INR6.00
 ЕЛЕКТРОЛИТИ 
1Калий /К/3.50
2Натрий /Na/3.50
3Калций /Ca/ в серум или урина3.50
4Магнезий3.50
5Хлориди3.50
6Фосфор3.50
7Желязо3.50
8ЖСК3.50
 ХОРМОНИ 
1TSH20.00
2FT420.00
3LH20.00
4FSH20.00
5ESTRADIOL20.00
6PROGESTERON20.00
7PROLACTIN20.00
8TESTOSTERON20.00
 ТУМОРНИ МАРКЕРИ 
1AFP20.00
2бета-HCG20.00
3CEA20.00
4PSA – обща фракция /tPSA/20.00
5PSA – свободна фракция /fPSA/20.00
6CA 12520.00
7CA 15.320.00
8CA 19.920.00
9CA 72.420.00
10ТАТ + МАТ40.00
   
 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР И ПУНКТАТИ 
1Белтък3.50
2Захар3.50
3Хлориди3.50
4Брой клетки3.50
5Кръвно-газов анализ10.00
   
1HIV /СПИН/20.00
2ВАСЕРМАН20.00
3HBsAg30.00
4HCV30.00
5HAV30.00
6HIV /СПИН/ за чужди граждани50.00
7ВАСЕРМАН за чужди граждани50.00
8Такса „Биологичен материал“ – независимо от броя на изследваните показатели2.00
   
   
 МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
1Фекална маса и ректален секрет11.00
2Изследване на урина за урокултура11.00
3Материал от генитална система12.00
4Ранев материал и гной12.00
5Гърлени и назофарингеални секрети12.00
6Храчка, бронхоалвеоларен лаваж12.00
7RPR или Васерман20.00
8Антибиограма с 6 антибиотични диска12.00
 9 Хиликобактер пилори /фецес/20,00
10Бърз тест за IgM и IgG антитела срещу COVID-1925.00
11PCR тест за изследване на коронавирус /COVID-19/100.00
 ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ 
1Вземане на кръв за определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод /с тест-серум и тест-еритроцити/, определяне на Rh/D фактор /антиген/, в това число такса Биологичен материал – 2,00 лв.12.00
   
 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ХИРУРГИЯ 
1Инцизия на меки тъкани, екстирпация на атероми, флегмони, ганглиони80.00
2.Имобилизация на кости на стъпало и длан25.00
3.Превръзка като раница по Дезо25.00
4.Голяма шинираща превръзка37.00
5.Отваряне на абсцес на кожа или лигавица, ексцизия на фурункул45.00
6.Екстракция на нокът50.00
7.Инцизия на подкожен панрициум40.00
8.Инцизия на сухожилен панрициум40.00
9.Инцизия на гръдна жлеза55.00
10.Шев на мускули или фасции при травма70.00
11Наместване на фрактура на пръст35.00
12.Наместване на луксация на пръст35.00
13.Наместване на гривнена, карпална става60.00
14.Шев на реинсерция на връзка или капсула на става на пръст90.00
15.Екстракционна обработка на рани35.00
16.Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от меките тъкани без анестезия55.00
17.Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от меките тъкани с анестезия70.00
18.Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от кост без анестезия60.00
19.Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от кост с анестезия100.00
20.Хирургична обработка на рана от изгаряне на площ до 15%60.00
21.Ампутация на пръст без покриване на дефекти90.00
22.Дезартикулация на пръст без покриване на дефекти90.00
23.Шев на меки тъкани до ниво фасция с размер на раната до 5 см.60.00
24Инцизия на млечна жлеза при гноен мастит без анестезия60.00
25.Инцизия на млечна жлеза при гноен мастит с анестезия85.00
26.Лигатура на единичен хемороидален възел без анестезия60.00
27.Лигатура на единичен хемороидален възел с анестезия90.00
28.Анална дилатация на фисура60.00
29.Анална дилатация на фисура, ексцизия на фисурата120.00
30.Инцизия на перианален абсцес без анестезия100.00
31.Инцизия на перианален абсцес с анестезия130.00
32.Лечение на рана, която не зараства първично и показва възпаление или нагнояване, премахване на некрози110.00
33.Отстраняване на разположено или опипващо се под повърхността на кожата или лигавицата чуждо тяло50.00
34.Пробна ексцизия от повърхностно разположена телесна тъкан – напр.кожа, лигавици,35.00
35.Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли50.00
36.Вторичен шев на гранулираща рана45.00
37.Пробна ексцизия на дълбоко лежаща телесна тъкан, напр.мастна тъкан, фасция, мускул или орган, без отваряне на телесна кухина110.00
38Оперативно почистване на обширен хематом120.00
39Хирургична обработка на рани от измръзване160.00
40Хирургична обработка на рани при метаболитни и съдови заболявания110.00
41Шийна имобилизация40.00
42Ректална тампонада50.00
43Шев на рани с конец Mopylen40.00
44Циркумцизио200.00
45Вземане на биопсичен материал / от гърда, кожа, подкожна тъкан, уретра, пикочен мехур, пенис, лимфен възел, простата/60.00
46Ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани с местна анестезия100.00
47Инцизия на повърхностно разположен флегмон на глава и гръб120.00
48Ексцизна обработка на рани, изгаряния и шев на меки тъкани до ниво фасция на глава и гръб160.00
49Шев на мускули /фасции/ при травми на глава и гръб100.00
50Диагностична и лечебна пункция на повърхностни кисти, абсцеси или сондиране на повърхностно разположени фистули на глава и гръбнак.35.00
51Диагностична горна ендоскопия70.00
52Диагностична долна ендоскопия фиброколоноскопия105.00
53Диагностична долна ендоскопия фибросигмоидоскопия90.00
56Дренаж на плеврална кухина /затворен/100.00
57Пункция или дренаж на перикардиум120.00
58Цистоскопия120.00
59Вземане на биопсичен материал от простата90.00
60Ползване на ВИП стая – такса на ден30,00
   
 КОНСУМАТИВИ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ 
 Херниални макропорози платна Париетен 
PPM1106Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP 11х 6см х 1280,80
PPM1508Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP15 х 7,5 см х 1285,60
PPM1510Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP15 х 10 см х 1294,00
PPM1515Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP15 х15 см х 1297,60
PPM2020Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP20 х 20 см х 1468,00
PPM3030Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP30 х 30 см х 1528,00
PPM4530Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP45 х 30 см х 1540,00
 Платна полиестер Versatex 
VTX1106Макропорозно триизмерно монофилам.11 х 6444,00
VTX1510Макропорозно триизмерно монофилам.15 х 10468.00
VTX1515Макропорозно триизмерно монофилам.15 х 15492.00
VTX1515MМакропорозно триизмерно монофилам.15 х 15534.00
VTX2020MМакропорозно триизмерно монофилам.20 х 20516.00
VTX3030MМакропорозно триизмерно монофилам.30 х 30534.00
 Платна Progrip – самофиксиращи се полипропилен 
PP1208DLЛяво платноPARIETEN PROGRIP PPL/PLA12 x8, самозалепващо, разкроено390,00
PP1208DRДясно платноPARIETEN PROGRIP PPL/PLA12 x8, самозалепващо, разкроено390,00
 Платна SYMBOTEX – правоъгълни 
SYM1510SYMBOTEX 1брой,SYM 15101272.00
SYM2015SYMBOTEX 1брой,SYM 20151476.00
SYM2520SYMBOTEX 1брой,SYM 25201692.00
SYM3020SYMBOTEX 1брой,SYM 30201794.00
SYM3728SYMBOTEX 1брой,SYM 37282160.00
SYM4232SYMBOTEX 1брой,SYM 42322556.00
 Такери за херниални платна 
ABSTACK15Такер с резорбируеми такери 15 бр.774.00
ABSTACK20SТакер с резорбируеми такери 20 бр.864.00
ABSTACK30Такер с резорбируеми такери 30 бр.864.00
 Релиатак 
RELTACK3x10RELIATACKдръжка с 3 броя пълнители с 10 броя резорб. такери1140.00
RELTACK10RRELIATACKпълнител с 10 броя резорб. такери576.00
 Други акери за херниални платна 
174006PROTACK 5мм DISP IN882.00
 Циркулярни ушиватели EEA 4.8 mm 
EEA 21Ушивател, циркуляренEEA 21мм1476.00
EEA 25Ушивател, циркуляренEEA25мм-4,81476.00
EEA 28Ушивател, циркуляренEEA28мм – 4,81476.00
EEA 31Ушивател, циркуляренEEA31мм – 4,81476.00
EEA 33Ушивател, циркуляренEEA33мм – 4,81476.00
 Циркулярни ушиватели TRIEEA 
TRIEEA28MTУшивател,циркуляренCIR STPLR TRIEEA28MT MEDTHK WT1710.00
TRIEEA28XTУшивател,циркуляренCIR STPLR TRIEEA28MT BLK EXTHK1740.00
TRIEEA31MTУшивател,циркуляренCIR STPLR TRIEEA31MT MEDTHK WT1764.00
TRIEEA31XTУшивател,циркуляренCIR STPLR TRIEEA3128MT BLK EXTHK1800.00
TRIEEAXL33MTУшивател, циркуляренCIR STPLR TRIEEAXL33MT MEDTHK1944.00
TRIEEAXL3PXTУшивател,циркуляренCIR STPLR TRIEEAXL33XT BLK EXT1884.00
 Глава за трансезофагиално поставяне 
EEAORVIL21Глава за трансезофагиално поставяне 21мм1188,00
EEAORVIL25Глава за трансезофагиално поставяне 25 мм1188,00
 Циркулярни ушиватели Premium 
111983Ушивателpremium plus CEEA21 без чупеща се глава1104,00
111985Ушивателpremium plus CEEA251104,00
111987Ушивателpremium plus CEEA281104,00
111989Ушивателpremium plus CEEA311104,00
111981Ушивателpremium plus CEEA341104,00
 Хемороидални ушиватели 
HEM3335Хемороидален ушивател 33 мм/3,5 мм1560.00
HEM3348Хемороидален ушивател 33 мм/4,8 мм1560.00
 GIA ушиватели 
GIA6025SУшивателGIA 60-2.51092.00
GIA6025LУшивателGIA 60-2.5еднокр.588.00
GIA6038SУшивателGIA 60-3,81092.00
GIA6038LПълнител GIA 60-3.8еднокр.366.00
GIA6048SУшивателGIA 60-4.81092.00
GIA6048LПълнител GIA 60-4.8еднокр.366.00
 GIA80 мм 
GIA8038SУшивателGIA80-3,81116,00
GIA8038LПълнител GIA80-3.8еднокр.420,00
GIA8048SУшивателGIA80-4.81116,00
GIA8048LПълнител GIA80-4.8еднокр.420,00
 GIA80 мм 
GIA8038SУшивателGIA100-3,81368,00
GIA8038LПълнител GIA100-3.8еднокр.450,00
GIA8048SУшивателGIA100-4.81386,00
GIA8048LПълнител GIA100-4.8еднокр.450,00
030775POLY GIA 75-0601692.00
SGIA6038SSGIA 60-3.8 Knifeless876.00
 ТА ушиватели 
TA30V3SЛинеарен ушивател TA 30V-3васкуларен888.00
TA3035SЛинеарен ушивател TA 30-3,5 син528.00
TA 3048SЛинеарен ушивател TA 30-4,8 зелен528.00
TA30V3LПълнител за линеарен ушивател30V-3васкуларен390.00
TA3035LПълнител за линеарен ушивател TA 30-3,5 син210.00
TA3048LПълнител за линеарен ушивател TA 30-4,8 зелен210.00
 ТА 45 мм 
TA4535SЛинеарен ушивател TA 45-3,5 син924,00
TA4535LПълнител за линеарен ушивател TA 45-3,5 син390,00
TA4548SЛинеарен ушивател TA 45 – 4.8 зелен924,00
TA4548LПълнител за линеарен ушивател TA 45 – 4.8 зелен390,00
 ТА 60 мм 
TA6035SЛинеарен ушивател TA 60-3,5 син996.00
TA6035LПълнител за линеарен ушивател TA60-3,5 син390.00
TA6048SЛинеарен ушивател TA 60-4.8зелен996.00
TA6048LПълнител за линеарен ушивател TA 60-4.8зелен390.00
 ТА 90 мм 
TA9035SЛинеарен ушивател TA 90-3,5 син1104.00
TA9035LПълнител за линеарен ушивател TA90-3,5 син402.00
TA9048SЛинеарен ушивател TA 90-4.8зелен1104.00
TA9048LПълнител за линеарен ушивател TA 90-4.8зелен402.00
 Endo GIA лапароскопски ушиватели 
EGIAUSTNDДръжкаEndo GIAULTRA стандартна1380,00
EGIAUXLДръжкаEndo GIAULTRA дълга1428.00
030449ДръжкаEndo GIAUNIVERSAL стандартна1380.00
030403ДръжкаEndo GIAUNIVERSALза отворена хирургия1236.00
EGIAUNIVXLДръжкаXLEndo GIAUNIVERSAL дълга1356.00
 Endo GIA прави пълнители, без артикулация 
030416Пълнител без артикулацияEndo GIA 30 2.0 мм582,00
030418Пълнител без артикулацияEndo GIA 30 2.5 мм582,00
030419Пълнител без артикулацияEndo GIA 30 3.5 мм582,00
 EGIA 45 мм 
030426Пълнител без артикулацияEndo GIA 45 2.0 мм612,00
030425Пълнител без артикулацияEndo GIA 45 2.5 мм612,00
030422Пълнител без артикулацияEndo GIA 45 3.5 мм612,00
030423Пълнител без артикулацияEndo GIA 45 4.8 мм648,00
 EGIA 60 мм 
030412Пълнител без артикулацияEndo GIA 60 2.5 мм612,00
030414Пълнител без артикулацияEndo GIA 60 3.5 мм648,00
030415Пълнител без артикулацияEndo GIA 60 4.8 мм768,00
 Endo GIA Ротиколатор 
030450Пълнител ротик. Endo GIA 30 2.0 мм762,00
030451Пълнител ротик. Endo GIA 30 2.5 мм786,00
030452Пълнител ротик. Endo GIA 30 3.5 мм786,00
 EGIA 45 мм Ротиколатор 
030453Пълнител ротик. Endo GIA 45 2.0 мм792,00
030454Пълнител ротик. Endo GIA 45 2.5 мм792,00
030455Пълнител ротик. Endo GIA 45 3.5 мм792,00
030456Пълнител ротик. Endo GIA 45 4.8 мм870,00
 EGIA 60 мм Ротиколатор 
030457Пълнител ротик. Endo GIA 60 2.5 мм852,00
030458Пълнител ротик. Endo GIA 60 3.5 мм852,00
030459Пълнител ротик. Endo GIA 60 4.8 мм870,00
 Endo GIA TriStaple 
EGIA30AVMПълнител, артик.EGIA 30 VASCUALAR MED816.00
EGIA45AVПълнител, артик.EGIA45 VASCUALAR816.00
EGIA45AVMПълнител, артик.EGIA45 VASCUALAR MED804.00
EGIA45AMTПълнител, артик.EGIA45 MED THICKлилав816.00
EGIA45AXTПълнител, артик.EGIA45924.00
 EGIA 60 TriStaple 
EGIA60AVMПълнител, артик.EGIA 60 VASCUALAR912.00
EGIA60AMTПълнител, артик.EGIA 60 MEDлилав852.00
EGIA60AXTПълнител, артик.EGIA 60960.00
 Endo GIA TriStaple с извит дистален край 
EGIA30CTAVПълнител, артик.EGIA 30извитAR XTR THN VSCLR REL876.00
EGIA30CTAVMПълнител, артик.EGIA30 извит, васкуларен/среден894.00
EGIA45CTAMTПълнител, артик.EGIA45извит, среден930.00
EGIA45CTAVПълнител, артик.EGIA45извит, васкуларен948.00
EGIA45CTAVMПълнител, артик.EGIA45извит, васкуларен, среден858.00
EGIA60CTAMTПълнител, артик.EGIA 60извит, среден/дебел912.00
EGIA60CTAVMПълнител, артик.EGIA 60 извит, васкуларен, среден912.00
 Endo GIA TriStaple Radial 
EGIARADMTРадиален пълнител-лилав, универсален1308.00
EGIARADVMРадиален пълнител – васкуларен1440.00
EGIARADXTРадиален пълнител – черен, за много дебели тъкани1440.00
 Endo GIA с резорб. платно 
EGIATRS45AMTEGIATRS 45 AMT ARTICULARс резорб. платно1284.00
EGIATRS45AXTEGIATRS 45 AXT ARTICULARс резорб. платно1380.00
EGIATRS60AMTEGIATRS 60 AMT ARTICULARс резорб. платно1380.00
EGIATRS60AXTEGIATRS 60 AXT ARTICULARс резорб. платно1464.00
 Endo GIA Multifire 
030331MULTIFIRE ENDO GIA 30 2.01032.00
030811MULTIFIRE ENDO GIA 30 V INS1032.00
030813MULTIFIRE ENDO GIA 30 3.5I1032.00
030304MF ENDO POWERED GIA 60V1056.00
 Endo GIA Multifire пълнители 
030330LMULTIFIRE ENDO GIA 30 2.0 пълнител558.00
030805LMULTIFIRE ENDO GIA 30 V DLUпълнител546.00
030807LMULTIFIRE ENDO GIA 30 3.5пълнител564.00
030314LMF ENDO GIA 60V DLU X6738.00
030316LMF ENDO GIA 60 4.8 DLU X6768.00
 Оптични троакари, без остриета 5 мм 
ONB5SHF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х70mm

200,34
ONB5SТF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х100mm

200,34
ONB5LGFVersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х150mm213,06
ONB5STF2CVersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х100mm219,42
 Оптични троакари , без острие 11мм 
ONB11STFVersaOne™оптично острие с фикс. канюла
11х100mm
238,50
ONB11LGFVersaOne™оптично острие с фикс. канюла
11х150mm
238,50
 Оптични троакари без острие 12мм 
ONB12SHFVersaOne™оптично острие с фикс. канюла
12х70mm
238,50
ONB12SТFVersaOne™оптично острие с фикс. канюла
12х100mm
238,50
ONB12SТSVersaOne™оптично острие с гладка канюла
12х100mm
238,50
ONB12LGFVersaOne™оптично острие с фикс. канюла
12х150mm
238,50
  Оптични троакари , без острие 15мм 
ONB15SТFVersaOne™оптично острие с фикс. канюла
15mm 100mm 6
238,50
 Блънт троакари, без острие 15мм 
BPT12STSVersaOne™ Blunt Trocar with Treaded Anchor 12mm 100mm 3225,78
  Троакари с острие 5 мм 
B5SНFVersaOne™троакар с острие и фикс. канюла 5х70mm144,00
B5STFVersaOne™троакар с острие и фикс. канюла 5х100mm144,00
B5SHSVersaOne™троакар с острие и гладка канюла 5х70mm144,00
B5SТSVersaOne™троакар с острие и гладка канюла 5х100mm144,00
 Троакари с острие 11мм 
B11STFVersaOne™троакар с острие и фиксирана  канюла 11х100mm144,00
B11STSVersaOne™троакар с острие и фиксирана  канюла 11х100mm144,00
 Троакари с острие 12мм 
B12STFVersaOne™троакар с острие и фиксирана  канюла 12х100mm144,00
B12LGF

VersaOne™троакар с острие и фиксирана  канюла 12х150mm

162,18
B12STSVersaOne™троакар с острие и гладка канюла 11х100mm144,00
B12LGS

VersaOne™троакар с острие игладка  канюла 12х150mm

162,18
 Троакари без острие 5 мм 
NONB5SHFVersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 5mm 70mm6149,46
NONB5STFVersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 5mm 100mm6149,46
NONB5LGFVersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 5mm 150mm6149,46
  Троакари без острие 11 мм 
NONB11STFVersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 11mm 100mm6149,46
 Троакари без острие 12мм 
NONB12SHFVersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 12mm 70mm6149,46
NONB12STFVersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла12mm 100mm6149,46
NONB12SHSVersaOne™ разслояващо острие с гладка канюла12mm 100mm6149,46
NONB12LGFVersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 12mm 150mm6174,90
 Троакари без острие 15мм 
NONB15STFVersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла15mm 100mm6238,50
NONB15LGFVersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 15mm 150mm6238,50
 Универсални канюли 5 мм 
UNVCA5STFVersaOne™универс фикс. канюла 5х100mm79,18
UNVCA5SHFVersaOne™ универс фикс. канюла 5х 70mm93,81
UNVCA5LGFVersaOne™ универс фикс. канюла 5х150mm93,81
  Универсални канюли 11 мм 
UNVCA11STFVersaOne™универс фикс. канюла 11х100mm93,81
  Универсални канюли 12 мм 
UNVCA12STFVersaOne™универс фикс. канюла 12х100mm100,17
UNVCA12STSVersaOne™ универс. гладка канюла 12х100mm100,17
UNVCA12LGFVersaOne™ универс фикс. канюла 12х150mm100,17
  Троакари без нож NB-non blade 
NB5SHFТроакарVersaprotбез нож, 5mm, фикс канюла, къс.190,80
NB5STFТроакарVersaprotбез нож, 5mm, фикс. канюла190,80
NB11STFТроакарVersaprotбез нож,11mm,фикс.канюла.190,80
NB11STSТроакарVersaprotбез нож, 11mm190,80
NB12STFТроакарVersaprotбез нож,12mm,фикс.канюла.190,80
NB12STSТроакарVersaprotбез нож,12mm, гладка канюла.190,80
NB12LGFТроакарVersaprotбез нож,12mm,фикс.канюла, дълъг190,80
NB15STFТроакарVersaprotбез нож,15mm,фикс.канюла.228,96
NB15LGFТроакарVersaprotбез нож,15mm,фикс.канюла дълъг.228,96
NB5SHFLPТроакарVersaprotбез нож, 5mm,фикс.канюла къс, малък профил.203,52
NBFCA12STТроакар139,92
  Други троакари 
176674РVISIPORT PLUS 12 MM W VERSAPORT X3381,60
SILSPT5TASILS TA FLX PORT W 5 MM TROCAR954,00
SILSPT12TASILS TA FLX PORT W 12 MM TROCAR1 017,60
VS101005ТроакарVersaStepбез нож, 5 мм дилататор241,68
VS1010011PТроакарVersaStepPlus 11 мм дилататор279,84
VS1010012PТроакарVersaStep без нож 12 мм дилататор279,84
S100000Игла за инсуфл. /Верес /Step , 14G143,10
VS101000РъкавVersaStep , 12мм203,52
179075PBLUNTPORT PLUS 5-12MM W/BLUNT216,24
 Балонни троакари 
OMS-PDBT1000Балонен  троакар390,00
OMS-T10BTТроакар „ Хасан“ 10мм, с адаптор 5/7/8 мм356,16
OMS-PDBS2 394,32
OMS-T10SB 356,16
  Полимерни екартьори ( Wound protector) 
WPLG914LGEПолимерен екартьор 9-14см165,36
WPMD509Поллимерен екартьор 5-9 см152,64
WPSM256Поллимерен екартьор 2.5-6 см139,92
WPXSM24Поллимерен екартьор.133,56
  Торакопортове 
179305Торакопорт / за гръдна х-я /, 5,5 мм101,76
179301Торакопорт / за гръдна х-я /, 10,5 мм101,76
179303Торакопорт / за гръдна х-я /, 11,5 мм101,76
179307Торакопорт / за гръдна х-я /, 15 мм101,76
 Клипапликатори 
176630ENDOCLIP III 5 MM APPLIER928.56
176657Мултиклипапликатор за лапаро хирургия, 10 мм504,00
176615ENDOCLIP APPLIER M/L CLIPS, 10мм720,00
176620Ендоскопски клипапликатор, 5 мм, 12 клипси992,16
176625Ендоскопски клипапликатор, 10 мм, 15 клипси756,00
 Кожни ушиватели 
8886803512Appose Single Use Skin Stapler88.40
150462Premium Single Use Skin Stapler Remover54.70
 Ендобег 
250-30Ендобег 3 х 672,00
250-40Ендобег 5 х 878,00
 Ендокеч 
173050GЕндокеч GOLD 10 мм 190 см3, дължина 29,5 см203.52
173049ЕндокечII15 мм 1 500 см3, дължина 29,5467.46
 Ендолууп 
EL 21LSurgitie Ligating Loop120.00
EL22LN 120.00
 Други 
174510ENDO SLIDEендоскопски възлоизбутвач67.42
054006Кожен такер130.38
172015Хирургична Вересова игла 120 мм63.60
172016Хирургична Вересова игла 150 мм63.60
173022ENDO CLOSE95.40
SMBTTRNDБалонен троакар546.96
173027ENDOSTICH591.48
170041ENDOSTICH TRI 2-0 GRN18 S DAC267.12
173021ENDOSTICH 2-0 GRN 18 SURGIDAC69.96
173023ENDOSTICH 2-0 GRN 120 SURGIDAC69.96
173030ENDO GRASP585.12
174001DISP ENDO BABCOCK 10 mm648.72
174317ENDO CLINCH II 5 mm610.56
176647ENDO RETRACT IIендоскопски ретрактор с 5 пръста826.80
176643ENDO SHEARS II X6610.56
176645ENDO DISSECT 254 X 6610.56
173016ENDO STITCH-инструмент за лапароскопски шев х 1788.64
173019ENDOPEANUT 5 MM BLUNT DISS SET 3X4127.20
21-345Система за топлене и чистене на камерата206.70
170044 365.70
178081SURGIWAND II 5 MMбез маркучи251.22
178082SURGIWAND II 5 MMс маркучи365.70
 SILS инструменти 
SILSDISSECT36Дисектор890.40
SILSSHEAR36Ножици915.84
SILSCLINCH36Граспер864.96
SILSHOOK36Кука903.12
SILSSTITCHСилсстич1679.04
VLOCA004L 546.96
VLOCA006L 546.96
VLOCN008L 394.32
VLOCN006L 394.32
VLOCN206L 394.32
VLOCN208L 394.32
 Хемостатичен пач Veriset 
Hp0204EХемо пач 2 х 4 см655.08
Hp0204EХемо пач 5 х 10 см1036.68
Hp0204EХемо пач 8 х 16 см2308.68
 Балон за sleeve резекция 
GPS36GastriSail Gastric Positioning System 36 Fr769.56
 Тъканно лепило за кожа 
CM001TISSUE ADHESIVE CM001 FLRXIFUZE153.00
 Инструменти LigaSure за отворена х – я 
LS1020LigaSure ATLAS, 10см  20см  еднокр.1246,56
LS1520LigaSure връх „Делфин“ 5мм,20мм, лапаро, ротация до 159°, ръчна активация, еднокр.1691,76
LF1520LigaSureBLUND TIP, 5мм, 20см, конвенц. х-я, ротация до 159°, ръчна активация, еднокр.1691,76
LS1200LigaSurePRECISE еднокр.1246,56
LF1212LigaSureSMAIL JAW18,8см, лраншове под 28° разрез 14,7мм, браншове под 14°, еднокр.1691,76
LF4418LigaSureIMPACT 18см, диам. 13,5мм, ъгъл на ротация 180 °, браншове под14°, еднокр.1710,00
LF1544LigaSure BLUND TIP, 5мм 44см лапаро, еднокр.1691,76
LF1723LigaSureMARYLAND, 5мм 23см, конвенц., ротация до 350°, ръчна активация, еднокр.1882,56
 Инструменти LigaSure за лапароскопска
хирургия
 
LS1037LigaSure ATLAS, 10см 37см лапаро. еднокр.1246,56
LF1637LigaSure BLUND TIP, 5мм 37см лапаро,
ротация до 180°, ръчна активация, еднокр
1722,00
LF1737LigaSureMARYLAND, 5мм, 37см, лапаро., ротация до 350°, ръчна активация, еднокр1882,56
LF5544LigaSure ADVANSE5мм 44см, лапаро, комб. сValleylab, режим еднокр.1882,56
LF4637LigaSure L-Hook 5мм 37см, лапаро, комб. с монополярен режим еднокр.2073,36
 Инструменти LigaSure многокр. 
LF3225CURVED JAW накрайник към многокр. Клампа за отворена хир. Х1871,32
LF3225СCURVED JAW многокр. Клампа за отворена хир.Х14382,04
 Инструменти монополярни многократни 
FT3000ПисалкаForce Triverce, 3 бутона, 3 м. кбел, еднократна270,00
E2100Многократна писалка с изолир. бутони190,80
E1512Артроскоп. Накрайник82,68
E1550Накрайник за хирургическа писалка – топче6,36
E0560Кабел за обратен електрод120,84
FT0510 57.24
E1450-4Електрод 10 см.1272,00
E1450-6Електрод 16,5 см.19,08
E1450GЕлектрод къс8,90
E1000Топче /по-малко/127,20
E1002Топче / голямо/127,20
E1564Дълго топче 13 см50,88
E277336Кука /36 см; 5 мм/127,20
E277436Кука /36 см; 5 мм/171,72
E0512Кабел за синя пинсета21,62
E0017Адаптор за ръкохватка с възможност за регулиране на диаметъра235,32
FT0501Адаптор биполярен89,04
E2401Lectro Brasive-абразив за почистване на ел.хир.остриета, еднокр.3,82
VL2610Еднократен електрод писалка 2 бутона рязане / коаг.11,45
E1452-6 12,72
E2999Кабел за монополярна ножица – лапароскопска165,36
E1502Активни електроди за многократна употреба за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с обща дължина 13см, удължение-10,2165.36
E1003Активни електроди за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с връх тип игла, с обща дължина 6,6 см, активен връх-2,54 см.127.20
E1002Активни електроди за многократна употреба за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с връх тип топче с обща дължина 5,1см, активен връх-5,6 см, диаметър 5,6 мм127.20
E1020Активни електроди за многократна употреба за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с обща дължина 7 см, активен връх-2,8 см.76.32
E277136Активни електроди за лапароскопска хирургия с връх тип закривена шпатула, 5 мм диаметър, дължина 36 см.165.36
E277236Активни електроди за лапароскопска хирургия с връх типJ-Hookq, 5 мм диаметър, дължина 36 см.165.36
E277336Активни електроди за лапароскопска хирургия с връх типL-Hookq, 5 мм диаметър, дължина 36 см.127.20
 Eл. Хирургическо оборудване 
E6008BМонополярен педал за Force Triad апарати1691,76
FT6003 2963.76
E6019Биполярен педал за Force апарати604.20
LS0300Педал за функция лигиране1500.96
E7509Адхезивен двудел.обрат.пациент.електрод7.63
E7507Адхезивен двудел.обрат.пациент.електрод х5426.12
E7510-25DBДет. адхезивен двудел.обрат.пациент.електрод х127.98
FORCEFX8CSЕлектрохирургичен апарат – висок клас13572.24
UC8009Специален хирургически тролей за Force FX2327.76
 Soni Cision инструменти 
SCD 391Лапаро УЗ дисекторSoni Cision, 39 см х 11984.32
SCD396Лапаро УЗ дисекторSoni Cision, 39 см х 61920.72
SCD13УЗ дисекторSoni Cision, 13 см х 610061.52
SCD26УЗ дисекторSoni Cision, 26 см х 610061.52
SCD48Лапаро УЗ дисекторSoni Cision, 48 см х 610061.52
SCT12Ключ заSoni Cision х 12343.44
 Soni Cisio оборудване 
CBCЗарядно у-во за 4 бр. батерии х13218.16
SCBБатерияSoniCision х13816.00
SCGГенератор заSoniCision х14452.00
SCST1Кутия за стерилизацияSoniCision х1419.76
 Биполярни пинсети 
Е700150Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см заострени върхове947,64
Е700151Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см, 1мм върхове928,56
Е700157Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см, 1мм под ъгъл998,52
Е700158Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см 0,7мм върхове под ъгъл1036,68
Е700167Бипол. коагул. форцепс за многокр. Bayonet, дължина 16,5см 1мм, върхове под ъгъл985,80
Е700170Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см заострени  върхове947,64
Е700171Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см1мм, върхове928,56
Е700175Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см, 1 мм върхове под ъгъл954,00
Е700181Бипол. коагул. форцепс за многокр. Bayonet, дължина 19см 1мм, върхове под ъгъл1036,68
Е700206Бипол. коагул. форцепс за многокр. 18,5см, 1мм, върхове769,56
Е700209Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см1мм, върхове801,36
Е700212Бипол. коагул. форцепс за многокр. 22см1мм, върхове890,40
Е700214Бипол. коагул. форцепс за многокр. 14,5см, 2мм, върхове744,12
Е700216Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см, 2мм, върхове763,20
Е700219Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см, 2мм, върхове801,36
Е700222Бипол. коагул. форцепс за многокр. 22см, 2мм, върхове890,40
Е700331Бипол. коагул. форцепс за многокр. 11см, 1,5мм, върхове941,28
Е700346Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см, 2,2мм, върхове998,52
Е700349Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см, 2,2мм, върхове1017,60
Е700355Бипол. коагул. форцепс за многокр. 25см, 2,2мм, върхове1125,72
Е700357Бипол. коагул. форцепс за многокр. 30см, 2,2мм, върхове1272,00
Е700376Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см, 2,2мм, върхове под ъгъл.1144,80
Е700382Бипол. коагул. форцепс за многокр.Bayonet,дължина 19см, 2,2мм, върхове1329,24
Е4051-СТБипол. коагул. форцепс за многокр. Scoville-Greenwood Bayonet , гладки върхове, 19,7см, 1,5мм, върхове820,44
Е4052-СТБипол. коагул. форцепс за многокр.Chushingqгладки върхове, 15,2см, 0,7мм, върхове782,28
Е4053-СТБипол. коагул. форцепс за многокр.Chushing,гладки върхове, дължина 17,8см, 1,5mm върхове782,28
Е700214Бипол. коагул. форцепс за многокр. 14,5см, 2mm върхове744,12
Е700292Бипол. коагул. форцепс за многокр.Bayonet25см, 1,2mm върхове1 329,24
Е360150LБипол. кабел пинцети, 4,5м365,70
Е360131LБипол. кабел пинцети, 4,5м за генератор Ербе381,60
Е0512Бипол. кабел за пинсети92,22
Е0017Адаптор за ръкохватка276,66
Е2999Кабел за монополярна ножица – лапароскопска213,06
Е277236OPTI2 LAP ELEKTRODE WIRE J HOOK X10213,06
PPM3030¼ Платно полипропилен , мулти-филамент 30/30см
Цена за пациент
132,00
 Дисекторна УЗ ножица – безжична
Цена за пациент
365,00
 Дисекторна УЗ ножица с кабел /Ethycon/
Цена за пациент
300,00
 Инструмент LIGA SURE
Цена за пациент
270,00
 Ендоскопска полипектомична примка
Цена за пациент
90,00
 Конци 
VLOCM0603VLOCM0603 V-LOC* 90 4-0 VIO
15смV20x12
74,09
VLOCM0604VLOCM0604 V-LOC*90 3-0VIO
15см V20x12
82,62
VLOCM2004VLOCM2004 V-LOC*90 3-0UND
15см V20x12
86,03
VLOCM0614VLOCM0614 V-LOC*90 3-0VIO
30см V20x12
89,59
 Клипси титанови 10 мм /магазин/14,40
 Дисекторна УЗ ножица, еднократна с ретикулиращ връх670,00
 Ушиватели „PANTHER HEALTH CARE” 
1Ендо линеарен режещ инструмент 30 см /GUN/ стандартна372,00
2Пълнител за ендо линеарен режещ ушивател 45мм242,40
3Пълнител за ендо линеарен режещ ушивател 60мм242,40
4Ротикулиращи пълнители за ендо лин реж ушиватели 45 мм302,40
5Ротикулиращи пълнители за ендо лин реж ушиватели 60 мм302,40
 Платна за интраабдоминална употреба  DIPROMED 
1Двукомпонентни платна за херния размер фи 15 кръгло456,00
2Двукомпонентни платна за херния размер фи 20 кръгло666,67
3Двукомпонентни платна за херния размер фи 10х15 овално350,88
4Двукомпонентни платна за херния размер фи 15х20 овално491,16
5Двукомпонентни платна за херния размер фи 20х30 овално666,67
6Овално платно двукомпонентно платно размер 26х34 овално771,92
 Клипси и клип апликатори 
1Полимерни клипси размер M/L, L, XL28,80
2Клип апликатор лапароскопски за полимерни клипси размери M/L, L, XL420,00
3Титаниеви клипси размер M, M/L7,20
4Клип апликатор лапароскопски за титаниеви клипси размери M/L, L, XL420,00
5Такер с титанови скоби180,00
6Ръкав за камера2,64
 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
1Колпоскопия35.00
2Ехографска диагностика30.00
3Тъканно-деструктивно лечение на вулва чрез химична каутеризация60.00
4Електрокаутеризация на ектопия на маточната шийка без анестезия70.00
5Електрокаутеризация на ектопия на маточната шийка с анестезия120.00
6Инцизия на фурункул в областта на гениталиите без анестезия50.00
7Инцизия на фурункул в областта на гениталиите с анестезия90.00
8Инцизя и дренаж на бартолинов абсцес без анестезия80.00
9Инцизя и дренаж на бартолинов абсцес с анестезия145.00
10Отстраняване на чуждо тяло от влагалище без анестезия50.00
11Отстраняване на чуждо тяло от влагалище с анестезия90.00
12Лигиране или коагулация на кондилома с анестезия120.00
13Мануално изследване на млечна жлеза + ехография50.00
14Кардиографски запис на ДСТ20.00
15Следоперативна превръзка /след 2-ри преглед след изписване/25.00
16Анестезия по желание при раждане – спинална100.00
17Анестезия по желание при раждане – епидурална150.00
18Анестезия по желание при раждане – спинална+епидурална200.00
19 Марсупиализация или екстирпация на бартолинова киста или инцизия на бартолинов абсцес с венозна анестезия170.00
20Интерупцио с анестезия220.00
21Оперативна синехиолиза на малки лабии под обща анестезия220.00
22Лапароскопски консумативи при лапароскопска операция /КП 160, 162,166/150.00
23Консуматив при оперативна хистероскопия100.00
24Ползване на ВИП стая – такса на ден30.00
 КАРДИОЛОГИЯ 
1ЕКГ Холтер мониториране45.00
2Непрекъснат 24-часов ЕКГ-запис с Холтер45.00
3Ехокардиография50.00
4Сърдечно-съдов тест с натоварване /велосипеден ергометър/50.00
 5 Придружител на лежащо болен във ВО, по желание на близките – за ден 20,00
 НЕВРОЛОГИЯ 
1Електроенцефалография /ЕЕГ/35.00
2Електромиография /ЕМГ/35.00
3Доплерова сонография на артерии и вени35.00
   
 АИЛ 
1Локално обезболяване40.00
2Избор на екип за поставяне на венозна анестезия при колоноскопия + гастроскопия60.00
3Избор на екип за поставяне на венозна анестезия при гастроскопия40.00
4Избор на екип за поставяне на венозна анестезия при колоноскопия50.00
5Избор на екип за поставяне на спинална анестезия100.00
6Избор на екип за поставяне на епидурална анестезия150.00
7Избор на екип за поставяне на комбинирана анестезия /епидурална +спинална/200.00
9ЦВК /централен венозен катетър/ – манипулация и консумативи80.00
10Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия40.00
11Предоперативна подготовка на пациенти с алергични заболявания40.00
12Предоперативна подготовка на пациенти с придружаващи хронични заболявания / в случаите, когато не е проведен консулт в амбулаторни условия/.40.00
13Тестване за алергии20.00
14Индивидуален сестрински пост в ОАИЛ на сестра, която не се води по график – за 24 часа100.00
 ДРУГИ УСЛУГИ 
1Стерилизация на барабан6.00
2Стерилизация на компрес с шпатули2.00
3Съхраняване на труп в хладилна камера на Отделение по обща и клинична патология35.00
4Дезинфекция на антидекубитален дюшек15.00
5Издаване на документ удостоверяващ професионален опит /препис извлечение от трудова книжка08.00
6Издаване на документ за липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия08.00
7Заверка на медицински документ за пребиваване в друга държава35.00
8Издаване на УП-2 и УП-37.00
   
9Копиране на документ за страница0.20
 МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 
1Спринцовка0.65
2Абокат0.56
3Игла0.03
4Система за инфузия0.65
5Уринаторна торба0.66
6Катетър1.32
7Назодуоденална сонда0.96
8Стерилна превръзка1.62
9Бинт0.88
10Банка с физиологичен разтвор 500 мл.1.31
11Банка с физиологичен разтвор 100 мл.1.02
12Банка Рингер 500 мл.1.53
13Банка Серум глюкозе 5% 500 мл.1.36
14Банка Глюкоза 5% 500 мл.1.42
15Банка Манитол 500 мл.2.90