Заповед № РД-10-64/11.03.2024г.

Утвърждавам:

Д-р Богомил Бойчев – Управител на “МБАЛ Тутракан ЕООД

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА И НА ЛИЦА С ПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА

„МБАЛ – ТУТРАКАН“ ЕООД

№ по ред

Наименование на услугата

Цена в лева

ПРЕГЛЕДИ, МАНИПУЛАЦИИ, ДОКУМЕНТИ

1

Потребителска такса5.80

2

Първичен консултативен преглед от специалист60.00

3

Вторичен консултативен преглед от специалист40.00

4

ЕКГ10.00

5

Спирометрия12.00

6

Плеврална пункция /без цени на консумативи/100.00

7

Коремна пункция /без цени на консумативи/100.00

8

Трансфузия на кръв и кръвни продукти /без цена на ЕК и консумативи/100.00

9

Инфузия на медикаменти, назначени от лекар /без цена на консумативи/30.00

10

Поставяне на абокат /без цена на консумативи/15.00

11

Венозна инжекция с нова венепункция /без цена на консуматив/25.00

12

Венозна инжекция с предварително поставен абокат15.00

13

Мускулна инжекция /без цена на консумативи/10.00

14

Подкожна инжекция /без цена на консумативи/10.00

15

Вземане на венозна кръв за изследване10.00

16

Скарификационна проба за антибиотик6.00

17

Измерване на артериално налягане /RR/5.00

18

Промивка и превръзка на рана15.00

19

Сваляне на конци15.00

20

Въвеждане на уретрален катетър /без стойността на консуматива/15.00

21

Поставяне на назогастрална сонда / без стойността на консуматива/20.00

22

Клизма на дете20.00

23

Клизма на възрастен20.00

24

Кислородна барокамера – една процедура50.00

25

Кислородна барокамера – пакет 10 процедури450.00

26

Кислородна барокамера – пакет 20 процедури800.00

27

Кислородна барокамера – една процедура за служител на болницата20.00

28

Индивидуален санитарен пост в стационарно отделение – за 24часа80.00

29

Индивидуален сестрински / акушерски/пост в стационарно отделение –за 24 часа160.00

30

Медицински документ – дубликат6.00

31

Експертиза на временна неработоспособност от Обща или специализирана ЛКК за нехоспитализирани пациенти40.00

32

Издаване на служебна бележка удостоверяваща пролежаните дни в стационара – да послужи при необходимост10.00

33

Извършване на справка за здравно осигурителен статус4.00

34

венозна анестезия при амбулаторни манипулации80.00

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ПО ДИАГНОЗИ И ВИД ИЗВЪРШЕНИ ОПЕРАЦИИ

лв.

1Стационарни грижи при бременност с повишен риск.836,00
2Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск.1310,00
3Оперативни процедури за задържане на бременност.450,00
4_1Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13г.с.включително.403,00
4_2Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14г.до 26 г.с.на плода.611,00
5Нормално раждане без анестезия1847,88,
5Нормално раждане с анестезия/епидурална, спинална2100,00
5Раждане чрез Цезарово сечение2000,00
6Грижи за здраво новородено дете.842,40
7Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест.1553,00
9Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест.1900,00
16Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение.780,00
27Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик3470,00
29Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация.1034,53
33Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения.723,06
35Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст2736,90
38Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация.1188,00
39Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст.1516,32
47.1Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 г3510,00
47.2Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18г4076,68
48Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст.1663,20
49Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст.1348,96
50.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години.1404,00
51.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза4711,05
52.1Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години.2721,60
53.1Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години.2835,00
54.1Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен – Баре/ при лица над 18 години.12960,00
56.1Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години.907,20
56.2Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години1188,00
62.1Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години.945,00
63.1Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години.1614,60
64.1Миастения гравис и миастенни синдроми при лицанад 18 години.1253,41
67Диагностика и лечение на паркинсонова болест.1000,00
69.1Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години.974,16
72.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години.

1350,00
74.1Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години.1418,00
84Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит.1160,00
98Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциоозни заболявания с диаричен синдром1330,56
106_1Диагностика и лечение на токсоалергични реакциипри лица над 18 години.1004,49
106_2Диагностика и лечение на токсоалергични реакциипри лица под 18 години.1160,24
111Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст745,20
114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

3912,30
115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

5340,60
127Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност1135,54
158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани.

886,00
160Нерадикално отстраняване на матката.2000,00
161Радикално отстраняване на женски полови органи+лимфна дисекция3520,00
162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи.

1500,00
Гинекологична оперативна лапароскопия1900,00
163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи.755,00
Оперативна хистероскопия850,00
Конизация550,00
164Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената, вкл. платно2300,00
Колпосуспенсио по Бърч – лапароскопски1500,00
165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход.

891,00
166Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената.1740,00
169Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок.3628,80
170Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването15243,00
171Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години.5093,00
173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години.4087,44
175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години.

5422,69
176Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години.7970,17
177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години.2235,60
178Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години.3625,64
179Оперативни процедури върху апендикс.1340,00
180Хирургични интервенции за затваряне на стома1384,45
181Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство884,66
182Оперативни процедури при хернии1240,00
183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация1465,00
184Конвенционална холецистектомия2115,00
185Лапароскопска холецистектомия1710,00
186Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища4311,00
187Оперативни процедури върху черен дроб с голям обем и сложност3500,00
188Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест3164,00
189Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям обем и сложност8335,22
190Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност3249,61
191_1Оперативни процедури върху далакапри лица над 18 год.2065,00
191_2Оперативни процедури върху далакапри лица под 18 год.3039,53
192Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции2121,53
193Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-12975,00
194Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

708,43

195Оперативно лечение при остър перитонит4423,15
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси2855,12
197Консервативно лечение при остри коремни заболявания1033,56
199-1Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания1010,00
199-2Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания480,00
205Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение2548,00
208Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми700,00
209Хирургично лечение при травма на главата2079,08
216Спешни състояния в гръдната хирургия1100,00
232Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца1092,38
235Оперативно лечение при поражения, предизвикани от ниски температури /измръзване/1057,91
254Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето.99,36
257Физикална терапия, рехабилитация испециализирани грижи при персистиращо/хронично/вегатативно състояние.173,78
258Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система.66,00
259Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система66,00
260.1Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа.120,00
261Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и специална мускулна атрофия.829,97
262.1Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система.780,00
263.1Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система.500,96
264Физикална терапия и рехабилитация след преживян стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции.740,00
265.1Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат.500,96
267Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19.570,00
АПр 11Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика420,00
999Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура220,00

ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

5

Раждане нормално – избор лекар

400.00

5

Нормално раждане с анестезия – избор лекар550,00

5

Раждане чрез цезарово сечение– избор екип

500.00

4

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания – избор лекар60.00

160

Нерадикално отстраняване на матката– избор екип400.00

161

Радикално отстраняване на женски полови органи- избор екип400.00

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи– избор екип300.00

Оперативни процедури за задържане на бременност– избор лекар60.00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за изследване на женските полови органи– избор лекар

200.00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи– избор лекар

300,00

164

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената– избор екип400.00

166

Корекции на проходимост и възст. на анатомия при жената– изб. лекар

250.00

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години – избор екип900.00

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години – избор лекар500.00

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години– избор екип900.00

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години– избор лекар500.00

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години. –избор екип900.00

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години.- избор лекар500.00

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години. – избор екип900.00

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години.-избор лекар500.00

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години– избор лекар389.00

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години. – избор екип900.00

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години.-избор лекар500.00

179

Оперативни процедури върху апендикс– избор лекар200.00

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома- избор лекар300.00

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство- избор лекар200.00

182

Оперативни процедури при хернии– избор лекар200.00

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация- избор лекар300.00

184

Конвенционална холецистектомия- избор лекар330.00

185

Лапароскопска холецистектомия- избор лекар330.00

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища-избор екип900.00

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища-избор лекар500.00

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест-избор лекар500.00

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям обем и сложност-избор екип900.00

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям обем и сложност-избор лекар500.00

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност – избор екип900.00

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност – избор лекар500.00

191

Оперативни проц. върху далака при лица над 18 години– избор лекар

300.00

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции-избор лекар386.00

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия-избор лекар

100.00

195

Оперативно лечение при остър перитонит- избор лекар400.00

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания-избор лекар

150.00

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания-избор лекар

100.00

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси- избор лекар250.00

209

Хирургично лечение при травма на главата-избор лекар347.00

232

Хирургично лечение на изгаряния с пло

щ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца-избор лекар

100.00

235

Оперативно лечение при поражения, предизвикани от ниски температури /измръзване/-избор лекар

100.00

158

Операт интерв. при инфекции на меките и костните тъкани– избор лекар180.00

159

Спинална анестезия при раждане – избор екип150.00

160

Епидурална анестезия при раждане – избор екип200.00

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

1

Рентгенография на челюстите в специални проекции30.00

2

Рентгенография на лицеви кости30.00

3

Рентгенография на околоносни синуси30.00

4

Специални центражи на черепа30.00

5

Рентгенография на стернум30.00

6

Рентгенография на ребра30.00

7

Рентгеноскопия на бял дроб30.00

8

Рентгенография на крайници30.00

9

Рентгенография на длан и пръсти30.00

10

Рентгенография на сакроилиачна става30.00

11

Рентгенография на тазобедрена става30.00

12

Рентгенография на бедрена кост30.00

13

Рентгенография на колянна става30.00

14

Рентгенография на подбедрица30.00

15

Рентгенография на глезенна става30.00

16

Рентгенография на стъпало и пръсти30.00

17

Рентгенография на клавикула30.00

18

Рентгенография на акромиоклавикуларна става30.00

19

Рентгенография на скапула30.00

20

Рентгенография на раменна става30.00

21

Рентгенография на хумерус30.00

22

Рентгенография на лакетна става30.00

23

Рентгенография на антебрахиум30.00

24

Рентгенография на гривнена става30.00

25

Рентгенография на череп30.00

26

Рентгенография на гръбначни прешлени30.00

27

Рентгенография на гръден кош и бял дроб30.00

28

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум30.00

29

Обзорна рентгенография на корем30.00

30

Рентгенография на таз30.00

31

Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум40.00

32

Ехографска диагностика на щитовидна жлеза40.00

33

Ехографска диагностика на коремни органи+ехографска диагностика на щитовидна жлеза70.00

34

Ехографска диагностика на коремни органи + лекарски преглед90.00

35

Ехографска диагностика на щитовидна жлеза+консулт с лекар80.00

36

Ехографска диагностика на коремни органи + ехографска диагностика на щитовидна жлеза + лекарски преглед110.00

37

Ехография на 2 млечни жлези40.00

38

Мамография на млечни жлези – 2 млечни жлези45.00

39

Томография на гръден кош и бял дроб150.00

40

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва50.00

41

Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда)50.00

42

Иригография50.00

43

Венозна урография50.00

44

Хистеросалпингография25.00

45

Интравенозна холангиография40.00

46

Нативен скенер150.00

47

Скенер с орален контраст155.00

48

Компютърна аксиална томография с венозен нейонен контраст180.00

49

Разчитане на рентгенография /извършена в миналото или извън „МБАЛ – Тутракан“ЕООД13.00

50

Филмиране по желание на пациент от компютърно – томографско изследване13.00

51

Копие от диск с рентгенологично изследване10.00

52

Йопамиро 50 ml30.00

ХИСТОБИОПСИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1

Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от храчка35.00

2

Цитологично изсл. на две проби от седимент от урина35.00

3

Цитологично изсл. на две проби от секрет от млечна жлеза35.00

4

Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от пикочен мехур35.00

5

Цитологично изсл. на две проби от секрет от външна фистула35.00

6

Цитологично изсл. на две проби от секрет от рана /вкл. оперативна/35.00

7

Цитологично изсл. на две проби от синовиална течност35.00

8

Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от уретери35.00

9

Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от женски полови органи35.00

10

Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от устна кухина35.00

11

Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от очни лезии35.00

12

Цитологично изсл. на две проби от материал от кожни лезии35.00

13

Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от пиелон35.00

14

Хистобиопсично изсл. на две проби от лимфен възел70.00

15

Хистобиопсично изсл. на две проби от млечна жлеза70.00

16

Хистобиопсично изсл. на две проби от простата70.00

17

Хистобиопсично изсл. на две проби от щитовидна жлеза70.00

18

Хистобиопсично изсл. на две проби от слюнчена жлеза70.00

19

Хистобиопсично изсл. на две проби от коремен орган70.00

20

Хистобиопсично изсл. на две проби от бял дроб, ларингс, трахея70.00

21

Хистобиопсично изсл. на две проби от медиастинум70.00

22

Хистобиопсично изсл. на две проби от туморни формации в коремната кухина70.00

23

Хистобиопсично изсл. на две проби от полов орган70.00

24

Хистобиопсично изсл. на две проби от устна кухина, фаринкс, хранопровод70.00

25

Хистобиопсично изсл. на две проби от кожа и кожни лезии70.00

26

Хистобиопсично изсл. на две проби от мускул70.00

27

Хистобиопсично изсл. на две проби от подкожен тумор70.00

28

Хистобиопсично изсл. на две проби от органи на пикочната система70.00

29

Хистобиопсично изсл. на две проби от външно ухо70.00

30

Хистобиопсично изсл. на две проби от нос70.00

31

 Хистобиопсично изсл. на две проби от костен мозък70.00

КЛИНИКОЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1

Урина рН2.00

2

Урина – относително тегло2.00

3

белтък в урината2.00

4

Количество белтък в урината2.00

5

Захар в урината2.00

6

Кетонни тела в урината2.00

7

Билирубин в урината2.00

8

Уробилиноген в урината2.00

9

Кръв, хемоглобин в урината2.00

10

Седимент на урина2.00

11

Урея в урината2.00

12

Креатинин в урината2.00

13

Креатининов клирънс5.00

14

Амилаза в урината3.50

15

Микроалбумин15.00

16

Окултни кръвоизливи10.00

КРЪВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1

Хемоглобин1.00

2

Хематокрит1.00

3

Еритроцити1.00

4

Левкоцити1.00

5

Тромбоцити1.00

6

СУЕ2.50

7

Морфология на еритроцити и левкоцити4.50

8

Автоматично – 8 показателя /ARCUS/6.00

9

Гликиран хемоглобин12.00

КОАГУЛАЦИЯ

1

Време на кървене3.50

2

Време на съсирване3.50

3

Протромбинов Индекс4.00

4

Фибриноген4.00

5

аРТТ4.00

БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1

Кръвна захар3.50

2

Кръвно-захарен профил9.00

3

Общ белтък3.50

4

Албумин3.50

5

Общ холестерол3.50

6

HDL-холестерол3.50

7

LDL-холестерол3.50

8

Триглицериди3.50

9

Урея3.50

10

Креатинин3.50

11

Пикочна киселина3.50

12

Креатинкиназа3.50

13

Креатинкиназа МВ3.50

14

ASAT3.50

15

ALAT3.50

16

ГГТП3.50

17

ЛДХ3.50

18

Алкална фосфатаза /АФ/3.50

19

Амилаза /диастаза/3.50

20

Липаза3.50

21

Холинестераза5.00

22

Общ билирубин3.50

23

Директен билирубин3.50

24

С-реактивен протеин /CRP/7.50

25

INR6.00

ЕЛЕКТРОЛИТИ

1

Калий /К/3.50

2

Натрий /Na/3.50

3

Калций /Ca/ в серум или урина3.50

4

Магнезий3.50

5

Хлориди3.50

6

Фосфор3.50

7

Желязо3.50

8

ЖСК3.90

ХОРМОНИ

1

TSH20.00

2

FT420.00

3

LH20.00

4

FSH20.00

5

ESTRADIOL20.00

6

PROGESTERON20.00

7

PROLACTIN20.00

8

TESTOSTERON20.00

9

ТАТ + МАТ40.00

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

1

AFP21.00

2

бета-HCG22.58

3

CEA22.58

4

PSA – обща фракция /tPSA/20.24

5

PSA – свободна фракция /fPSA/23.36

6

CA 12521.00

7

CA 15.321.00

8

CA 19.921.00

9

CA 72.421 .00

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР И ПУНКТАТИ

1

Белтък3.50

2

Захар3.50

3

Хлориди3.50

4

Брой клетки3.50

5

Кръвно-газов анализ10.00

1

HIV /СПИН/20.00

2

ВАСЕРМАН20.00

3

HBsAg30.00

4

HCV30.00

5

HAV30.00

6

HIV /СПИН/ за чужди граждани50.00

7

ВАСЕРМАН за чужди граждани50.00

8

Такса „Биологичен материал“ – независимо от броя на изследваните показатели2.00

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1

Фекална маса и ректален секрет15.00

2

Изследване на урина за урокултура13.00

Изследване на урина с антибиограма20,00

3

Материал от генитална система15.00

4

Ранев материал и гной17.00

5

Гърлени и назофарингеални секрети17.00

6

Храчка, бронхоалвеоларен лаваж17.00

7

Антибиограма с 6 антибиотични диска12.00

 8

 Хиликобактер пилори /фецес/20,00

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

1

Вземане на кръв за определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод /с тест-серум и тест-еритроцити/, определяне на Rh/D фактор /антиген/, в това число такса биологичен материал – 2,00 лв.14.00

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ХИРУРГИЯ

1

Инцизия на меки тъкани, екстирпация на атероми, флегмони, ганглиони100.00

2.

Имобилизация на кости на стъпало и длан35.00

3.

Превръзка като раница по Дезо35.00

4.

Голяма шинираща превръзка45.00

5.

Отваряне на абсцес на кожа или лигавица, ексцизия на фурункул45.00

6.

Екстракция на нокът50.00

7.

Инцизия на подкожен панрициум40.00

8.

Инцизия на сухожилен панрициум40.00

9.

Инцизия на гръдна жлеза55.00

10.

Шев на мускули или фасции при травма85.00

11

Наместване на фрактура на пръст45.00

12.

Наместване на луксация на пръст40.00

13.

Наместване на гривнена, карпална става70.00

14.

Шев на реинсерция на връзка или капсула на става на пръст100.00

15.

Екстракционна обработка на рани45.00

16.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от меките тъкани без анестезия60.00

17.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от меките тъкани с анестезия90.00

18.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от кост без анестезия90.00

19.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от кост с анестезия120.00

20.

Хирургична обработка на рана от изгаряне на площ до 15%60.00

21.

Ампутация на пръст без покриване на дефекти90.00

22.

Дезартикулация на пръст без покриване на дефекти90.00

23.

Шев на меки тъкани до ниво фасция с размер на раната до 5 см.60.00

24

Инцизия на млечна жлеза при гноен мастит без анестезия90.00

25.

Инцизия на млечна жлеза при гноен мастит с анестезия120.00

26.

Лигатура на единичен хемороидален възел без анестезия80.00

27.

Лигатура на единичен хемороидален възел с анестезия95.00

28.

Анална дилатация на фисура60.00

29.

Анална дилатация на фисура, ексцизия на фисурата120.00

30.

Инцизия на перианален абсцес без анестезия100.00

31.

Инцизия на перианален абсцес с анестезия130.00

32.

Лечение на рана, която не зараства първично и показва възпаление или нагнояване, премахване на некрози110.00

33.

Отстраняване на разположено или опипващо се под повърхността на кожата или лигавицата чуждо тяло50.00

34.

Пробна ексцизия от повърхностно разположена телесна тъкан – напр.кожа, лигавици,45.00

35.

Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли60.00

36.

Вторичен шев на гранулираща рана45.00

37.

Пробна ексцизия на дълбоко лежаща телесна тъкан, напр.мастна тъкан, фасция, мускул или орган, без отваряне на телесна кухина110.00

38

Оперативно почистване на обширен хематом120.00

39

Хирургична обработка на рани от измръзване160.00

40

Хирургична обработка на рани при метаболитни и съдови заболявания140.00

41

Шийна имобилизация40.00

42

Ректална тампонада50.00

43

Шев на рани с конец Mopylen40.00

44

Циркумцизио400.00

45

Вземане на биопсичен материал / от гърда, кожа, подкожна тъкан, уретра, пикочен мехур, пенис, лимфен възел, простата/70.00

46

Ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани с местна анестезия100.00

47

Инцизия на повърхностно разположен флегмон на глава и гръб120.00

48

Ексцизна обработка на рани, изгаряния и шев на меки тъкани до ниво фасция на глава и гръб160.00

49

Шев на мускули /фасции/ при травми на глава и гръб120.00

50

Диагностична и лечебна пункция на повърхностни кисти, абсцеси или сондиране на повърхностно разположени фистули на глава и гръбнак.45.00

51

Диагностична горна ендоскопия200.00

52

Диагностична долна ендоскопия фиброколоноскопия300.00

53

Диагностична долна ендоскопия фибросигмоидоскопия120.00

54

Дренаж на плеврална кухина /затворен/140.00

55

Пункция или дренаж на перикардиум200.00

56

Вземане на биопсичен материал от простата90.00

57

Ползване на ВИП стая – такса на ден30.00

КОНСУМАТИВИ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Херниални макропорози платна Париетен

PPM1106

Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 11х 6см х 1280,80

PPM1508

Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 15 х 7,5 см х 1285,60

PPM1510

Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 15 х 10 см х 1294,00

PPM1515

Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 15 х15 см х 1297,60

PPM2020

Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 20 х 20 см х 1468,00

PPM3030

Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 30 х 30 см х 1528,00

PPM3030

Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 30 х 30 см х 1/2264,00

PPM3030

Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 30 х 30 см х 1/4132,00

PPM4530

Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 45 х 30 см х 1540,00

Платна полиестер Versatex

VTX1106

Макропорозно триизмерно монофилам.11 х 6465,00

VTX1510

Макропорозно триизмерно монофилам.15 х 10490.00

VTX1515

Макропорозно триизмерно монофилам.15 х 15518.00

VTX1515M

Макропорозно триизмерно монофилам.15 х 15564.00

VTX2020M

Макропорозно триизмерно монофилам.20 х 20544.00

VTX3030M

Макропорозно триизмерно монофилам.30 х 30564.00

Платна Progrip – самофиксиращи се полипропилен

PP1208DL

Ляво платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12 x8, самозалепващо, разкроено417,00

PP1208DR

Дясно платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12 x8, самозалепващо, разкроено417,00

Платна SYMBOTEX – правоъгълни

SYM1510

SYMBOTEX 1 брой, SYM 15101370.00

SYM2015

SYMBOTEX 1 брой, SYM 20151594.00

SYM2520

SYMBOTEX 1 брой, SYM 25201820.00

SYM3020

SYMBOTEX 1 брой, SYM 3020 – 1932 лв ½-966 лв ¼-483 лв1932.00

SYM3728

SYMBOTEX 1 брой, SYM 3728 – 2334 лв. ½ -1167 ¼ – 583,50 лв2334.00

SYM4232

SYMBOTEX 1 брой, SYM 4232 – 2770 лв. ½ -1385 лв ¼ -692,50лв2770.00

Такери за херниални платна

ABSTACK15

Такер с резорбируеми такери 15 бр.774.00
ABSTACK20SТакер с резорбируеми такери 20 бр.864.00
ABSTACK30Такер с резорбируеми такери 30 бр.927.00

Релиатак

RELTACK3x10

RELIATACK дръжка с 3 броя пълнители с 10 броя резорб. такери1140.00

RELTACK10R

RELIATACK пълнител с 10 броя резорб. такери576.00

Други акери за херниални платна

174006

PROTACK 5мм DISP IN935.00

Циркулярни ушиватели EEA 4.8 mm

EEA 21

Ушивател, циркулярен EEA 21 мм1476.00

EEA 25

Ушивател, циркулярен EEA 25мм -4,81476.00

EEA 28

Ушивател, циркулярен EEA 28мм – 4,81476.00

EEA 31

Ушивател, циркулярен EEA 31мм – 4,81476.00

EEA 33

Ушивател, циркулярен EEA 33мм – 4,81476.00

Циркулярни ушиватели TRIEEA

TRIEEA28MT

Ушивател,циркулярен CIR STPLR TRIEEA28MT MEDTHK WT1710.00

TRIEEA28XT

Ушивател,циркулярен CIR STPLR TRIEEA28MT BLK EXTHK1740.00

TRIEEA31MT

Ушивател,циркулярен CIR STPLR TRIEEA31MT MEDTHK WT1764.00

TRIEEA31XT

Ушивател,циркулярен CIR STPLR TRIEEA3128MT BLK EXTHK1800.00
TRIEEAXL33MTУшивател, циркулярен CIR STPLR TRIEEAXL33MT MEDTHK1944.00
TRIEEAXL3PXTУшивател,циркулярен CIR STPLR TRIEEAXL33XT BLK EXT1884.00

Глава за трансезофагиално поставяне

EEAORVIL21

Глава за трансезофагиално поставяне 21мм1188,00

EEAORVIL25

Глава за трансезофагиално поставяне 25 мм1188,00

Циркулярни ушиватели Premium

111983

Ушивател premium plus CEEA 21 без чупеща се глава1104,00

111985

Ушивател premium plus CEEA 251104,00

111987

Ушивател premium plus CEEA 281104,00

111989

Ушивател premium plus CEEA 311104,00

111981

Ушивател premium plus CEEA 341104,00

Хемороидални ушиватели

HEM3335

Хемороидален ушивател 33 мм/3,5 мм1560.00

HEM3348

Хемороидален ушивател 33 мм/4,8 мм1560.00

GIA ушиватели

GIA6025S

Ушивател GIA 60-2.51092.00

GIA6025L

Ушивател GIA 60-2.5 еднокр.588.00

GIA6038S

Ушивател GIA 60 -3,81092.00

GIA6038L

Пълнител GIA 60-3.8 еднокр.366.00

GIA6048S

Ушивател GIA 60-4.81092.00

GIA6048L

Пълнител GIA 60-4.8 еднокр.366.00

GIA80 мм

GIA8038S

Ушивател GIA 80 -3,81116,00

GIA8038L

Пълнител GIA 80-3.8 еднокр.420,00

GIA8048S

Ушивател GIA 80-4.81116,00

GIA8048L

Пълнител GIA 80-4.8 еднокр.420,00

GIA80 мм

GIA8038S

Ушивател GIA 100 -3,81368,00

GIA8038L

Пълнител GIA 100-3.8 еднокр.450,00

GIA8048S

Ушивател GIA 100-4.81386,00

GIA8048L

Пълнител GIA 100-4.8 еднокр.450,00

030775

POLY GIA 75-0601692.00

SGIA6038S

SGIA 60-3.8 Knifeless876.00

ТА ушиватели

TA30V3S

Линеарен ушивател TA 30V-3 васкуларен888.00

TA3035S

Линеарен ушивател TA 30 -3,5 син528.00

TA 3048S

Линеарен ушивател TA 30 -4,8 зелен528.00

TA30V3L

Пълнител за линеарен ушивател 30V-3 васкуларен390.00

TA3035L

Пълнител за линеарен ушивател TA 30 -3,5 син210.00

TA3048L

Пълнител за линеарен ушивател TA 30 -4,8 зелен210.00

ТА 45 мм

TA4535S

Линеарен ушивател TA 45-3,5 син924,00

TA4535L

Пълнител за линеарен ушивател TA 45-3,5 син390,00

TA4548S

Линеарен ушивател TA 45-4.8 зелен924,00

TA4548L

Пълнител за линеарен ушивател TA 45-4.8 зелен390,00

ТА 60 мм

TA6035S

Линеарен ушивател TA 60-3,5 син996.00

TA6035L

Пълнител за линеарен ушивател TA60-3,5 син390.00

TA6048S

Линеарен ушивател TA 60-4.8 зелен996.00

TA6048L

Пълнител за линеарен ушивател TA 60-4.8 зелен390.00

ТА 90 мм

TA9035S

Линеарен ушивател TA 90-3,5 син1104.00

TA9035L

Пълнител за линеарен ушивател TA90-3,5 син402.00

TA9048S

Линеарен ушивател TA 90-4.8 зелен1104.00

TA9048L

Пълнител за линеарен ушивател TA 90-4.8 зелен402.00

Endo GIA лапароскопски ушиватели

EGIAUSTND

Дръжка Endo GIAULTRA стандартна1380,00

EGIAUXL

Дръжка Endo GIAULTRA дълга1428.00

030449

Дръжка Endo GIAUNIVERSAL стандартна1380.00

030403

Дръжка Endo GIAUNIVERSAL за отворена хирургия1236.00

EGIAUNIVXL

Дръжка XLEndo GIAUNIVERSAL дълга1356.00

Endo GIA прави пълнители, без артикулация

030416

Пълнител без артикулация Endo GIA 30 2.0 мм582,00

030418

Пълнител без артикулация Endo GIA 30 2.5 мм582,00

030419

Пълнител без артикулация Endo GIA 30 3.5 мм582,00

EGIA 45 мм

030426

Пълнител без артикулация Endo GIA 45 2.0 мм612,00

030425

Пълнител без артикулация Endo GIA 45 2.5 мм612,00

030422

Пълнител без артикулация Endo GIA 45 3.5 мм612,00

030423

Пълнител без артикулация Endo GIA 45 4.8 мм648,00

EGIA 60мм

030412

Пълнител без артикулация Endo GIA 60 2.5 мм612,00

030414

Пълнител без артикулация Endo GIA 60 3.5 мм648,00

030415

Пълнител без артикулация Endo GIA 60 4.8 мм768,00

Endo GIA Ротиколатор

030450

Пълнител ротик. Endo GIA 30 2.0 мм762,00

030451

Пълнител ротик. Endo GIA 30 2.5 мм786,00

030452

Пълнител ротик. Endo GIA 30 3.5 мм786,00

EGIA 45 мм Ротиколатор

030453

Пълнител ротик. Endo GIA 45 2.0 мм792,00

030454

Пълнител ротик. Endo GIA 45 2.5 мм792,00

030455

Пълнител ротик. Endo GIA 45 3.5 мм792,00

030456

Пълнител ротик. Endo GIA 45 4.8 мм870,00

EGIA 60мм Ротиколатор

030457

Пълнител ротик. Endo GIA 60 2.5 мм852,00

030458

Пълнител ротик. Endo GIA 60 3.5 мм852,00

030459

Пълнител ротик. Endo GIA 60 4.8 мм870,00

Endo GIA TriStaple

EGIA30AVM

Пълнител, артик. EGIA 30 VASCUALAR MED816.00

EGIA45AV

Пълнител, артик. EGIA 45 VASCUALAR816.00

EGIA45AVM

Пълнител, артик. EGIA 45 VASCUALAR MED804.00

EGIA45AMT

Пълнител, артик. EGIA 45 MED THICK лилав816.00

EGIA45AXT

Пълнител, артик. EGIA 45924.00

EGIA 60 TriStaple

EGIA60AVM

Пълнител, артик. EGIA 60 VASCUALAR912.00

EGIA60AMT

Пълнител, артик. EGIA 60 MED лилав852.00

EGIA60AXT

Пълнител, артик. EGIA 60960.00

Endo GIA TriStaple с извит дистален край

EGIA30CTAV

Пълнител, артик. EGIA 30 извит AR XTR THN VSCLR REL876.00

EGIA30CTAVM

Пълнител, артик. EGIA 30 извит, васкуларен/среден894.00

EGIA45CTAMT

Пълнител, артик. EGIA 45извит, среден930.00

EGIA45CTAV

Пълнител, артик. EGIA 45извит, васкуларен948.00

EGIA45CTAVM

Пълнител, артик. EGIA 45извит, васкуларен, среден858.00

EGIA60CTAMT

Пълнител, артик. EGIA 60 извит, среден/дебел912.00

EGIA60CTAVM

Пълнител, артик. EGIA 60 извит, васкуларен, среден912.00

Endo GIA TriStaple Radial

EGIARADMT

Радиален пълнител-лилав, универсален1308.00
EGIARADVMРадиален пълнител – васкуларен1440.00
EGIARADXTРадиален пълнител – черен, за много дебели тъкани1440.00

Endo GIA с резорб. платно

EGIATRS45AMT

EGIATRS 45 AMT ARTICULAR с резорб. платно1284.00

EGIATRS45AXT

EGIATRS 45 AXT ARTICULAR с резорб. платно1380.00

EGIATRS60AMT

EGIATRS 60 AMT ARTICULAR с резорб. платно1380.00

EGIATRS60AXT

EGIATRS 60 AXT ARTICULAR с резорб. платно1464.00

Endo GIA Multifire

030331

MULTIFIRE ENDO GIA 30 2.01032.00

030811

MULTIFIRE ENDO GIA 30 V INS1032.00

030813

MULTIFIRE ENDO GIA 30 3.5I1032.00

030304

MF ENDO POWERED GIA 60V1056.00

Endo GIA Multifire пълнители

030330L

MULTIFIRE ENDO GIA 30 2.0 пълнител558.00

030805L

MULTIFIRE ENDO GIA 30 V DLU пълнител546.00

030807L

MULTIFIRE ENDO GIA 30 3.5 пълнител564.00

030314L

MF ENDO GIA 60V DLU X6738.00

030316L

MF ENDO GIA 60 4.8 DLU X6768.00

Оптични троакари, без остриета 5 мм

ONB5SHF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х70mm

200,34

ONB5SТF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х100mm

200,34

ONB5LGF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х150mm

213,06

ONB5STF2C

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х100mm

219,42
Оптични троакари , без острие 11мм

ONB11STF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла

11х100mm
238,50

ONB11LGF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла

11х150mm
238,50
Оптични троакари без острие 12мм

ONB12SHF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла

12х70mm
238,50

ONB12SТF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла

12х100mm
238,50

 

ONB12SТS

VersaOne™оптично острие с гладка канюла 12х100mm238,50

ONB12LGF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 12х150mm238,50

Оптични троакари , без острие 15мм

ONB15SТF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 15mm 100mm 6238,50

Блънт троакари, без острие 15мм

BPT12STS

VersaOne™ Blunt Trocar with Treaded Anchor 12mm 100mm 3

225,78

Троакари с острие 5 мм

B5SНF

VersaOne™ троакар с острие и фикс. канюла 5х70mm144,00

B5STF

VersaOne™ троакар с острие и фикс. канюла 5х100mm144,00

B5SHS

VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла 5х70mm144,00

B5SТS

VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла 5х100mm144,00

Троакари с острие 11мм

B11STF

VersaOne™ троакар с острие и фиксирана канюла 11х100mm144,00

B11STS

VersaOne™ троакар с острие и фиксирана канюла 11х100mm144,00

Троакари с острие 12мм

B12STF

VersaOne™ троакар с острие и фиксирана канюла 12х100mm144,00

B12LGF

 
VersaOne™ троакар с острие и фиксирана канюла 12х150mm
162,18

B12STS

VersaOne™ троакар с острие и гладка канюла 11х100mm144,00

B12LGS

 
VersaOne™ троакар с острие игладка канюла 12х150mm
162,18

Троакари без острие 5 мм

NONB5SHF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 5mm 70mm 6149,46

NONB5STF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 5mm 100mm 6149,46

NONB5LGF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 5mm 150mm 6149,46

Троакари без острие 11 мм

NONB11STF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 11mm 100mm 6149,46

Троакари без острие 12мм

NONB12SHF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 12mm 70mm 6149,46

NONB12STF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 12mm 100mm 6149,46

NONB12SHS

VersaOne™ разслояващо острие с гладка канюла 12mm 100mm 6149,46

NONB12LGF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 12mm 150 mm 6174,90

Троакари без острие 15мм

NONB15STF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 15 mm 100mm 6238,50

NONB15LGF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 15 mm 150 mm 6238,50

Универсални канюли 5 мм

UNVCA5STF

VersaOne™ универс фикс. канюла 5х100 mm79,18

UNVCA5SHF

VersaOne™ универс фикс. канюла 5х 70 mm93,81

UNVCA5LGF

VersaOne™ универс фикс. канюла 5х150 mm93,81

Универсални канюли 11 мм

UNVCA11STF

VersaOne™ универс фикс. канюла 11х100 mm93,81

Универсални канюли 12 мм

UNVCA12STF

VersaOne™ универс фикс. канюла 12х100 mm100,17

UNVCA12STS

VersaOne™ универс. гладка канюла 12х100 mm100,17

UNVCA12LGF

VersaOne™ универс фикс. канюла 12х150 mm100,17

Троакари без нож NB-non blade

NB5SHF

Троакар Versaprot без нож, 5mm, фикс канюла, къс.190,80

NB5STF

Троакар Versaprot без нож, 5 mm, фикс. канюла190,80

NB11STF

Троакар Versaprot без нож,11 mm,фикс.канюла.190,80

NB11STS

Троакар Versaprot без нож, 11 mm190,80

NB12STF

Троакар Versaprot без нож,12 mm,фикс.канюла.190,80

NB12STS

Троакар Versaprot без нож,12 mm, гладка канюла.190,80

NB12LGF

Троакар Versaprot без нож,12 mm,фикс.канюла, дълъг190,80

NB15STF

Троакар Versaprot без нож,15 mm,фикс.канюла.228,96

NB15LGF

Троакар Versaprot без нож,15 mm,фикс.канюла дълъг.228,96

NB5SHFLP

Троакар Versaprot без нож, 5 mm,фикс.канюла къс, малък профил.203,52

NBFCA12ST

Троакар139,92

Други троакари

176674Р

VISIPORT PLUS 12 MM W VERSAPORT X3

381,60

SILSPT5TA

SILS TA FLX PORT W 5 MM TROCAR

954,00

SILSPT12TA

SILS TA FLX PORT W 12 MM TROCAR

1 017,60

VS101005

Троакар VersaStep без нож, 5 мм дилататор241,68

VS1010011P

Троакар VersaStepPlus 11 мм дилататор279,84

VS1010012P

 
Троакар VersaStep без нож 12 мм дилататор
279,84

S100000

Игла за инсуфл. /Верес / Step , 14G143,10

VS101000

Ръкав VersaStep , 12мм203,52

179075P

BLUNTPORT PLUS 5-12MM W/BLUNT

216,24

Балонни троакари

OMS-PDBT1000

Балонен троакар390,00

OMS-T10BT

Троакар „ Хасан“ 10мм, с адаптор 5/7/8 мм356,16

OMS-PDBS2

394,32

OMS-T10SB

356,16

Полимерни екартьори ( Wound protector)

WPLG914

LGE Полимерен екартьор 9-14см165,36

WPMD509

Поллимерен екартьор 5-9 см152,64

WPSM256

Поллимерен екартьор 2.5-6 см139,92

WPXSM24

Поллимерен екартьор.133,56

Торакопортове

179305

Торакопорт / за гръдна х–я /, 5,5 мм101,76

179301

Торакопорт / за гръдна х–я /, 10,5 мм101,76

179303

Торакопорт / за гръдна х–я /, 11,5 мм101,76

179307

Торакопорт / за гръдна х–я /, 15 мм101,76

Клипапликатори

176630

ENDOCLIP III 5 MM APPLIER

928.56

176657

Мултиклипапликатор за лапаро хирургия, 10 мм504,00

176615

ENDOCLIP APPLIER M/L CLIPS, 10мм720,00

176620

Ендоскопски клипапликатор, 5 мм, 12 клипси992,16

176625

Ендоскопски клипапликатор, 10 мм, 15 клипси756,00

Кожни ушиватели

8886803512

Appose Single Use Skin Stapler

88.40

150462

Premium Single Use Skin Stapler Remover

54.70

Ендобег

250-30

Ендобег 3 х 672,00

250-40

Ендобег 5 х 878,00

Ендокеч

173050G

Ендокеч GOLD 10 мм 190 см3, дължина 29,5 см

203.52

173049

Ендокеч II 15 мм 1 500 см3, дължина 29,5

467.46

Ендолууп

EL 21L

Surgitie Ligating Loop

120.00

EL22LN

120.00

Други

174510

ENDO SLIDE ендоскопски възлоизбутвач

67.42

054006

Кожен такер

130.38

172015

Хирургична Вересова игла 120 мм

63.60

172016

Хирургична Вересова игла 150 мм

63.60

173022

ENDO CLOSE

95.40

SMBTTRND

Балонен троакар

546.96

173027

ENDOSTICH

591.48

170041

ENDOSTICH TRI 2-0 GRN18 S DAC

267.12

173021

ENDOSTICH 2-0 GRN 18 SURGIDAC

69.96

173023

ENDOSTICH 2-0 GRN 120 SURGIDAC

69.96

173030

ENDO GRASP

585.12

174001

DISP ENDO BABCOCK 10 mm

648.72

174317

ENDO CLINCH II 5 mm

610.56

176647

ENDO RETRACT II ендоскопски ретрактор с 5 пръста

826.80

176643

ENDO SHEARS II X6

610.56

176645

ENDO DISSECT 254 X 6

610.56

173016

ENDO STITCH- инструмент за лапароскопски шев х 1

788.64

173019

ENDOPEANUT 5 MM BLUNT DISS SET 3X4

127.20

21-345

Система за топлене и чистене на камерата

206.70

170044

365.70

178081

SURGIWAND II 5 MM без маркучи

251.22

178082

SURGIWAND II 5 MM с маркучи

365.70

SILS инструменти

SILSDISSECT36

Дисектор

890.40

SILSSHEAR36

Ножици

915.84

SILSCLINCH36

Граспер

864.96

SILSHOOK36

Кука

903.12

SILSSTITCH

Силсстич

1679.04

VLOCA004L

546.96

VLOCA006L

546.96

VLOCN008L

394.32

VLOCN006L

394.32

VLOCN206L

394.32

VLOCN208L

394.32

Хемостатичен пач Veriset

Hp0204E

Хемо пач 2 х 4 см

655.08

Hp0204E

Хемо пач 5 х 10 см

1036.68

Hp0204E

Хемо пач 8 х 16 см

2308.68

Балон за sleeve резекция

GPS36

GastriSail Gastric Positioning System 36 Fr

769.56

Тъканно лепило за кожа

CM001

TISSUE ADHESIVE CM001 FLRXIFUZE

153.00

Инструменти LigaSure за отворена хя

LS1020

LigaSure ATLAS, 10см 20см еднокр.1246,56

LS1520

LigaSure връх „Делфин“ 5мм,20мм, лапаро, ротация до 159°, ръчна активация, еднокр.1691,76

LF1520

LigaSureBLUND TIP, 5мм, 20см, конвенц. х-я, ротация до 159°, ръчна активация, еднокр.1691,76

LS1200

LigaSurePRECISE еднокр.1246,56

LF1212

LigaSureSMAIL JAW18,8см, лраншове под 28° разрез 14,7мм, браншове под 14°, еднокр.1691,76

LF4418

LigaSureIMPACT 18см, диам. 13,5мм, ъгъл на ротация 180 °, браншове под14°, еднокр.1710,00

LF1544

LigaSure BLUND TIP, 5мм 44см лапаро, еднокр.1691,76

LF1723

LigaSureMARYLAND, 5мм 23см, конвенц., ротация до 350°, ръчна активация, еднокр.1882,56

Инструменти LigaSure за лапароскопска хирургия

LS1037

LigaSure ATLAS, 10см 37см лапаро. еднокр.1246,56

LF1837

LigaSure BLUND TIP, 5мм 37см лапаро, ротация до 180°, ръчна активация, еднокр1870,20

LF1937

LigaSureMARYLAND, 5мм, 37см, лапаро., ротация до 350°, ръчна активация, еднокр2046,00

LF5544

LigaSure ADVANSE 5мм 44см, лапаро, комб. с Valleylab, режим еднокр.2046,00

LF4637

LigaSure L-Hook 5мм 37см, лапаро, комб. с монополярен режим еднокр.2256,60

LF2019

LigaSure Exact

2040.00

Инструменти LigaSure многокр.

LF3225

CURVED JAW накрайник към многокр. Клампа за отворена хир. Х1871,32

LF3225С

CURVED JAW многокр. Клампа за отворена хир.Х14382,04

Инструменти монополярни многократни

FT3000

Писалка Force Triverce, 3 бутона, 3 м. кбел, еднократна270,00

E2100

Многократна писалка с изолир. бутони190,80

E1512

Артроскоп. Накрайник82,68

E1550

Накрайник за хирургическа писалка – топче6,36

E0560

Кабел за обратен електрод120,84

FT0510

57.24

E1450-4

Електрод 10 см.1272,00

E1450-6

Електрод 16,5 см.19,08

E1450G

Електрод къс8,90

E1000

Топче /по-малко/127,20

E1002

Топче / голямо/127,20

E1564

Дълго топче 13 см50,88

E277336

Кука /36 см; 5 мм/127,20

E277436

Кука /36 см; 5 мм/171,72

E0512

Кабел за синя пинсета21,62

E0017

Адаптор за ръкохватка с възможност за регулиране на диаметъра235,32

FT0501

Адаптор биполярен89,04

E2401

Lectro Brasive – абразив за почистване на ел.хир.остриета, еднокр.3,82

VL2610

Еднократен електрод писалка 2 бутона рязане / коаг.11,45

E1452-6

12,72

E2999

Кабел за монополярна ножица – лапароскопска165,36

E1502

Активни електроди за многократна употреба за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с обща дължина 13см, удължение -10,2

165.36

E1003

Активни електроди за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с връх тип игла, с обща дължина 6,6 см, активен връх -2,54 см.

127.20

E1002

Активни електроди за многократна употреба за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с връх тип топче с обща дължина 5,1см, активен връх -5,6 см, диаметър 5,6 мм

127.20

E1020

Активни електроди за многократна употреба за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с обща дължина 7 см, активен връх -2,8 см.

76.32

E277136

Активни електроди за лапароскопска хирургия с връх тип закривена шпатула, 5 мм диаметър, дължина 36 см.

165.36

E277236

Активни електроди за лапароскопска хирургия с връх тип J –Hookq , 5 мм диаметър, дължина 36 см.

165.36

E277336

Активни електроди за лапароскопска хирургия с връх тип L –Hookq , 5 мм диаметър, дължина 36 см.

127.20

Eл. Хирургическо оборудване

E6008B

Монополярен педал за Force Triad апарати1691,76

FT6003

2963.76

E6019

Биполярен педал за Force апарати

604.20

LS0300

Педал за функция лигиране

1500.96

E7509

Адхезивен двудел.обрат.пациент.електрод

7.63

E7507

Адхезивен двудел.обрат.пациент.електрод х5

426.12

E7510-25DB

Дет. адхезивен двудел.обрат.пациент.електрод х1

27.98

FORCEFX8CS

Електрохирургичен апарат – висок клас

13572.24

UC8009

Специален хирургически тролей за Force FX

2327.76

Soni Cision инструменти

SCD 391

Лапаро УЗ дисектор Soni Cision, 39 см х 1

2158.75

SCD396

Лапаро УЗ дисектор Soni Cision, 39 см х 6

1920.72

SCD13

УЗ дисектор Soni Cision, 13 см х 6

10061.52

SCD26

УЗ дисектор Soni Cision, 26 см х 6

10061.52

SCD48

Лапаро УЗ дисектор Soni Cision, 48 см х 6

10061.52

SCT12

Ключ за Soni Cision х 12

343.44

Soni Cisio оборудване

CBC

Зарядно у-во за 4 бр. батерии х1

3218.16

SCB

Батерия SoniCision х1

3816.00

SCG

Генератор за SoniCision х1

4452.00

SCST1

Кутия за стерилизация SoniCision х1

419.76

Биполярни пинсети

Е700150

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см заострени върхове947,64

Е700151

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см, 1мм върхове928,56

Е700157

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см, 1мм под ъгъл998,52

Е700158

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см 0,7мм върхове под ъгъл1036,68

Е700167

Бипол. коагул. форцепс за многокр. Bayonet, дължина 16,5см 1мм, върхове под ъгъл985,80

Е700170

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см заострени върхове947,64

Е700171

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см1мм, върхове928,56

Е700175

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см, 1 мм върхове под ъгъл954,00

Е700181

Бипол. коагул. форцепс за многокр. Bayonet, дължина 19см 1мм, върхове под ъгъл1036,68

Е700206

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 18,5см, 1мм, върхове769,56

Е700209

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см1мм, върхове801,36

Е700212

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 22см1мм, върхове890,40

Е700214

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 14,5см, 2мм, върхове744,12

Е700216

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см, 2мм, върхове763,20

Е700219

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см, 2мм, върхове801,36

Е700222

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 22см, 2мм, върхове890,40

Е700331

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 11см, 1,5мм, върхове941,28

Е700346

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см, 2,2мм, върхове998,52

Е700349

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см, 2,2мм, върхове1017,60

Е700355

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 25см, 2,2мм, върхове1125,72

Е700357

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 30см, 2,2мм, върхове1272,00

Е700376

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см, 2,2мм, върхове под ъгъл.1144,80

Е700382

Бипол. коагул. форцепс за многокр. Bayonet, дължина 19см, 2,2мм, върхове1329,24

Е4051-СТ

Бипол. коагул. форцепс за многокр. Scoville-Greenwood Bayonet , гладки върхове, 19,7см, 1,5мм, върхове820,44

Е4052-СТ

Бипол. коагул. форцепс за многокр. Chushingq гладки върхове, 15,2см, 0,7мм, върхове782,28

Е4053-СТ

Бипол. коагул. форцепс за многокр. Chushing,гладки върхове, дължина 17,8см, 1,5mm върхове782,28

Е700214

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 14,5см, 2 mm върхове744,12

Е700292

Бипол. коагул. форцепс за многокр. Bayonet 25см, 1,2mm върхове1 329,24

Е360150L

Бипол. кабел пинцети, 4,5м365,70

Е360131L

Бипол. кабел пинцети, 4,5м за генератор Ербе381,60

Е0512

Бипол. кабел за пинсети92,22

Е0017

Адаптор за ръкохватка276,66

Е2999

Кабел за монополярна ножица – лапароскопска213,06

Е277236

OPTI2 LAP ELEKTRODE WIRE J HOOK X10213,06

PPM3030

¼ Платно полипропилен , мулти-филамент 30/30см

Цена за пациент

132,00   Дисекторна УЗ ножица – безжична

Цена за пациент

365,00   Дисекторна УЗ ножица с кабел / Ethycon /

Цена за пациент

300,00   Инструмент LIGA SURE

Цена за пациент

270,00   Ендоскопска полипектомична примка

Цена за пациент

90,00

Конци

VLOCM0603

VLOCM0603 V-LOC* 90 4-0 VIO 15см V20x12 74,09

VLOCM0604

VLOCM0604 V-LOC* 90 3-0 VIO 15см V20x12 82,62

VLOCM2004

VLOCM2004 V-LOC* 90 3-0 UND 15см V20x12 86,03

VLOCM0614

VLOCM0614 V-LOC* 90 3-0 VIO 30см V20x12 89,59

Клипси титанови 10 мм /магазин/ 14,40

Дисекторна УЗ ножица, еднократна с ретикулиращ връх 670,00

Ушиватели „PANTHER HEALTH CARE  

1

Ендо линеарен режещ инструмент 30 см /GUN/ стандартна 372,00

2

Пълнител за ендо линеарен режещ ушивател 45мм 242,40

3

Пълнител за ендо линеарен режещ ушивател 60мм 242,40

4

Ротикулиращи пълнители за ендо лин реж ушиватели 45 мм 302,40

5

Ротикулиращи пълнители за ендо лин реж ушиватели 60 мм 302,40

Платна за интраабдоминална употреба DIPROMED

1

Двукомпонентни платна за херния размер фи 15 кръгло 456,00

2

Двукомпонентни платна за херния размер фи 20 кръгло 666,67

3

Двукомпонентни платна за херния размер фи 10х15 овално 350,88

4

Двукомпонентни платна за херния размер фи 15х20 овално 491,16

5

Двукомпонентни платна за херния размер фи 20х30 овално 666,67

6

Овално платно двукомпонентно платно размер 26х34 овално 771,92

Клипси и клип апликатори  

1

Полимерни клипси размер M/L, L, XL 28,80

2

Клип апликатор лапароскопски за полимерни клипси размери M/L, L, XL 420,00

3

Титаниеви клипси размер M, M/L 7,20

4

Клип апликатор лапароскопски за титаниеви клипси размери M/L, L, XL 420,00

5

Клипси Resolution 360 vetra 235 см. 144,00

6

Такер с титанови скоби 180,00

7

Ръкав за камера 2,64

Медикаменти  

1

Verdye green

474.00

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

1

Колпоскопия 35.00

2

Ехографска диагностика 30.00

3

Тъканно-деструктивно лечение на вулва чрез химична каутеризация 60.00

4

Електрокаутеризация на ектопия на маточната шийка без анестезия 120.00

5

Електрокаутеризация на ектопия на маточната шийка с анестезия 150.00

6

Инцизия на фурункул в областта на гениталиите без анестезия 50.00

7

Инцизия на фурункул в областта на гениталиите с анестезия 90.00

8

Инцизя и дренаж на бартолинов абсцес без анестезия 80.00

9

Инцизя и дренаж на бартолинов абсцес с анестезия 145.00

10

Отстраняване на чуждо тяло от влагалище без анестезия 50.00

11

Отстраняване на чуждо тяло от влагалище с анестезия 90.00

12

Лигиране или коагулация на кондилома с анестезия 120.00

13

Мануално изследване на млечна жлеза + ехография 50.00

14

Прескрининг за рак на гърдата Braster pro

35.00

15

Кардиографски запис на ДСТ 20.00

16

Следоперативна превръзка /след 2-ри преглед след изписване/ 25.00

17

Анестезия по желание при раждане – спинална 100.00

18

Анестезия по желание при раждане – епидурална 150.00

19

Анестезия по желание при раждане – спинална+епидурална 200.00

20

 Марсупиализация или екстирпация на бартолинова киста или инцизия на бартолинов абсцес с венозна анестезия 400.00

21

Интерупцио с анестезия 260.00

22

Оперативна синехиолиза на малки лабии под обща анестезия 220.00

23

Лапароскопски консумативи при лапароскопска операция /КП 160, 161,164/ 200.00

24

Консуматив при оперативна хистероскопия 163 КП 150.00

25

Консуматив при диагностична хистероскопия 163 КП 100,00

26

Поставяне на платно при операция за корекция на тазова статика. 300,00

27

Ползване на ВИП стая – такса на ден 30.00

КАРДИОЛОГИЯ

 

1

ЕКГ Холтер мониториране 45.00

2

Непрекъснат 24-часов ЕКГ-запис с Холтер 45.00

3

Ехокардиография 50.00

4

Сърдечно-съдов тест с натоварване /велосипеден ергометър/ 50.00

 5

 Придружител на лежащо болен във ВО, по желание на близките – за ден 20,00

НЕВРОЛОГИЯ

 

1

Електроенцефалография /ЕЕГ/ 35.00

2

Електромиография /ЕМГ/ 35.00

3

Доплерова сонография на артерии и вени 35.00

 

АИЛ

 

1

Локално обезболяване 40.00

2

допълнителна услуга при ендоскопии 120.00

3

ЦВК /централен венозен катетър/ – манипулация и консумативи 80.00

4

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия 40.00

5

Предоперативна подготовка на пациенти с алергични заболявания 40.00

6

Предоперативна подготовка на пациенти с придружаващи хронични заболявания / в случаите, когато не е проведен консулт в амбулаторни условия/. 40.00

7

Индивидуален сестрински пост в ОАИЛ на сестра, която не се води по график – за 24 часа 100.00

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

 

1

Първичен медицински преглед 50. 00 лв

2

Вторичен медицински преглед 30.00 лв.

3

Мануално мускулно тестуване, ъглометрия, сантиметрия 9.00 лв

4

Магнитотерапия 8.00 лв

5

Високоинтензивен магнит 30.00 лв

Светлолечение  

1

Лазер терапия /на поле/ 8.00 лв

2

Лазер терапия / на две полета/ 12.00 лв

3

Биоптрон 8.00 лв

4

Инфрачервено лъчение 8.00 лв

Електротерапия  

1

Електростимулация / стабилна/ 8.00 лв

2

Електрофореза 8.00 лв

3

Електрофореза с медикамент 9.00 лв

4

Лечение с диадинамични токове 8.00 лв

5

Интерферентни токове 8.00 лв

6

Интенферентни токове + вакуум 9.00 лв

7

TENS

9.00 лв

8

TENS + вакуум 10.00 лв

9

Синусоидални модулирани токове /СМТ/ 8.00 лв

10

Лечение с УВЧ 8.00 лв

11

Ултразвукова терапия / на поле/ 8. 00 лв

12

Лечение с Д´Арсоновал /на поле/ 8.00 лв

Кинезитерапия  

1

Механотерапия 8.00 лв

2

Дихателна гимнастика 8.00 лв

3

Обучение в седеж, стоеж и ходене 8.00 лв

4

Лечебна гимнастика 15.00 лв

5

Лечебна гимнастика 7 дни 90.00 лв

Лечебен масаж  

1

Масажна яка -10 мин. 14.00 лв

2

Масажна яка с масаж на две ръце -20 мин. 20.00 лв

3

Масаж на гръб – 20 мин. 20.00 лв

4

Масаж на гръб и две ръце -30 мин. 30.00 лв

5

Масаж на кръст – 10 мин. 14.00 лв

6

Масаж на кръст и два крака -30 мин 30.00 лв

7

Масаж на крака и пети – 30 минути 30.00 лв

8

Масаж на цяло тяло – 50 мин. 50. 00 лв

9

Масаж на лице – 12 мин. 18.00 лв

ДРУГИ УСЛУГИ

 

1

Стерилизация на барабан 10.00

2

Стерилизация на компрес с шпатули 2.00

3

Съхраняване на труп в хладилна камера на Отделение по обща и клинична патология за 24 часа 50.00

4

Издаване на документ удостоверяващ професионален опит /препис извлечение от трудова книжка 10.00

5

Издаване на документ за липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия 10.00

6

Заверка на медицински документ за пребиваване в друга държава 35.00

7

Издаване на УП-2 и УП-3 10.00

8

Копиране на документ за страница 0.20

МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

 

1

Спринцовка 0.10

2

Абокат 0.56

3

Игла 0.05

4

Превръзка за абокат 0.30

5

Система за инфузия 0.65

6

Уринаторна торба 0.70

7

Катетър 0.72

8

Назодуоденална сонда 0.83

9

Стерилна превръзка 0.70

10

Бинт 0.35

11

Банка с физиологичен разтвор 500 мл. 1.60

12

Банка с физиологичен разтвор 100 мл. 1.30

13

Банка Рингер 500 мл. 1.60

14

Банка Серум глюкозе 5% 500 мл. 1.40

15

Банка Глюкоза 5% 500 мл. 1.55

16

Банка Манитол 500 мл. 4.40