27.05.2021

Процедура за вътрешен конкурентен избор

1. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-110 от
01.03.2021 г., по обособена позиция № 2, за нуждите на „МБАЛ-Тутракан“
ЕООД

Покана РД-11-110    Проект на договор

Проотокол 8 от 22.09.2021 г.     Решение РД-10-2-32 от 04.10.2021

Обявление за възложена поръчка

Договор ВКИ-18 Фаркол        Договор ВКИ-20 Софарма трейдинг

2. Доставка на лекарствени продукти от анатомо -терапевтична група N
„Нервна система”, по Рамково споразумение
РД-11-151/19.03.2021 г.,обособена позиция № 1, за нуждите на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД

Покана РД-11-151    Проект на договор

Протокол № 9 от 26.10.2021 г.      Решение № РД-10-2-34 от 26.10.2021 г.

Обявление за възложена поръчка 151-ID1023964

Договор ВКИ-21-Фаркол АД    Договор ВКИ-22-Търговска лига -ГАЦ АД

Договор ВКИ-23-Софарма трейдинг АД    Договор ВКИ-24-Дансон БГ ООД

Договор ВКИ-25-Медекс ООД    Договор ВКИ-26-Фьоникс Фарма ЕООД

3. Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтгична група J

„Антиинфекциозни средства за системно приложение”, по Рамково споразумение

№ РД-11-158/26.03.2021 г.,обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД”

Покана по РД-11-158    proekt_na_dogovor

Протокол № 7 от 22.09.2021        Решение РД-10-2-31 от 30.09.2021

Обявление за възложена поръчка

Договор ВКИ-15-Фаркол    Договор ВКИ-16-Дансон

Договор ВКИ-17-Медофарма    Договор ВКИ – 19-ФармаВижън

Обявление за възложена поръчка-ID1023983    Договор ВКИ-27-Фьоникс Фарма ЕООД

4. „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група А „Храносмилателна система и метаболизъм”,
по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г., обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД”

Покана по РД-11-163

5. Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група М „Мускулно-скелетна система”,
по Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г., обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД

Покана по РД-11-164


15.02.2021

Процедура за вътрешен конкурентен избор

1. „Доставка на лекарствени продукти по  Рамково споразумение

№ РД-11-62/01.02.2021 г. (Обособена позиция № 1), за нуждите на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД”

Покана по РД-11-62        Проект на договор

Протокол № 2 от 21.05.2021    Решение №РД-10-2-17 от 25.05.2021

Обявление за възложена поръчка

ВКИ-2 МагнаФарм България ЕАД    ВКИ-3 Фаркол АД

Обявление за възложена поръчка 2    ВКИ-9 Профармация    ВКИ-13 Софарма Трейдинг

2. „Доставка на лекарствени продукти по  Рамково споразумение

РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД”

Покана по РД-11-270        Проект на договор

Протокол № 1-11.03.2021 г.    Решение № РД-10-2-7 от 16.03.2021 г.

Обявление за възложена поръчка РД-11-270    Договор Софарма трейдинг-ВКИ-1

3. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение

№ РД-11-277/24.06.2020 г. по обособена позиция № 2, за нуждите на „МБАЛ-Тутракан“ ЕООД

Покана по РД-11-277 от 24.06.2020      Проект на договор

Протокол №3-15.05.2021    Решение № РД-10-2-14 от 19.05.2021

Обявление за възложена поръчка Софарма      ВКИ-14 Софарма Трейдинг

4. Доставка на лекарствени продукти по анато-терапевтична група С

„Сърдечно – съдова система“, по обособена позиция № 2 съгласно Рамково споразумение РД-11-54/28.01.2021 г., за нуждите на „МБАЛ-Тутракан“ ЕООД

Покана по РД-11-54 от 28.01.2021      Проект на договор

Съобщение за жребий

Протокол № 4-31.05.2021    Решение РД-10-2-19

Обявление за възложена поръчка РД-54-1

ВКИ-4-Фаркол    ВКИ-5 Фьоникс Фарма

Обявление за възложена поръчка РД-54-2       ВКИ-12-Софарма трейдинг

5. „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-55 от
28.01.2021 г., по обособена позиция № 1, за нуждите на „МБАЛ-Тутракан“
ЕООД“

Покана по РД-11-55 от 19.03.2021    Проект на договор

Протокол № 5 от 17.06.2021    Решение РД-11-2-20

Обявление за възложена поръчка РД-55-1    Договор ВКИ-7 Фьоникс

Обявление за възложена поръчка РД-55-2    Договор ВКИ-8 Търговса лига

6.  „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-102
от 25.02.2021 г., за нуждите на „МБАЛ-Тутракан“ ЕООД“

Покана по РД-11-102    Проект на договор

Решение РД-10-2-21 от 25.06.2021    Протокол № 6 от 23.06.2021

Обявление за възложена поръчка РД-11-102-1  ВКИ-6 Фаркол

Обявление за възложена поръчка РД-11-102-2    ВКИ-10 Профармация    ВКИ-11 Софарма Трейдинг


12.11.2020

Доставка на нетна електрическа енергия за ниско
напрежение от Доставчик от последна инстанция за обекти, собственост на
“ МБАЛ Тутракан“ ЕООД“

Договор ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД


12.06.2020

Обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТУТРАКАН” ЕООД по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 „Доставка на лекарствени продукти, включени в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.2 от ЗЛПХМ”- Обособена позиция №2  „Доставка на лекарствени продукти, които не са включени  в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.2 от ЗЛПХМ”
  • Обособена позиция №2  „Доставка на лекарствени продукти, които не са включени  в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.2 от ЗЛПХМ”

Изтегли документация

Разяснение № 1 по условията на процедурата по чл. 33 от ЗОП

съобщение за публично провеждане на жребий за обществена поръчка

Доклад

Протокол

Решение-РД-10-197 от 27.11.2020 г.

Решение-РД-10-211 от 10.12.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

Решение РД-10-220 от 18.12.2020 г.

Обявление за възложена поръчка (07.01.2021 г.)

Решение № РД-10-2-1 от 27.01.2021г.

Обявление за възложена поръчка от 09.02.2021г.

Обявление за възложена поръчка от 01.03.2021

Договор ОП-13 – Фаркол АД.pdf.zip

Договор ОП-12 – Медофарма ЕООД

Договор ОП-11 – Дансон-БГ

Договор ОП-14 – Търговска лига      Обявление за възложена поръчка от 26.03.2021


Обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ ТУТРАКАН” ЕООД

Изтегли документация

Съобщениe за отваряне на ценовите предложения

Протокол по чл 181 ал.4 от ЗОП

Протокол 1

Протокол 2

Решение

Договор ОП-9 Енерджи Маркет Глобал ООД

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор


Възлагане на обществена поръчка по чл.21, ал.6 от ЗОП

Изтегли документация

Договор за обществена поръчка за доставка на медицински изделия


08.01.2020

Обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Тутракан“ ЕООД  по обособени позиции

Изтегли документация

Разяснение No.1 по условията на процедурата по чл.33 от ЗОП

Разяснение No.2 по условията на процедурата по чл.33 от ЗОП

Разяснение No.3 по условията на процедурата по чл.33 от ЗОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

Ново: Съобщение за публично провеждане на жребий, за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Таблица 3 Ценово след – окончателни таблици.pdf
Доклад МИ 20 МБАЛ Тутракан.pdf
Протокол МИ 20 Тутракан.pdf
Решение МИ 20 МБАЛ Тутракан.pdf

Ново от 21.07.2020:

Съобщение за жребий от 21.07.2020.pdf

Решение РД-10-125 от 21.07.2020.pdf

Ново от 31.07.2020:

Доклад № 2

Решение № РД-10-129 от 30.07.2020

Протокол № 2 от 21.07.2020

Ново от 04.08.2020:

Решение РД-10-131 от 04.08.2020

Решение № РД-10-132 от 10.08.2020

Решение № РД-10-133 от 12.08.2020

Решение № РД-10-147 от 26.08.2020

Ново от 09.09.2020:

Договор № ОП-1 – Ка-М Медикъл

Договор № ОП-2 – Лабекс инженеринг

Договор № ОП-3 – Софарма

договор № ОП-4 – Медикард

Договор № ОП-5 – РСР

Договор № ОП-6 – Агарта

Договор № ОП-7 – Елпак лизинг

Договор № ОП-8 – Истлинк

Обявление за възложена поръчка


ОБЯВЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Тутракан“ ЕООД

Обявление

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложения

Решениe

Договор

Таблица №1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Таблица №2 – СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таблица №3 – СПЕЦИФИКАЦИЯ И ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

протокол 1 _ 14.03.2016

съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за провеждане на публичен жребий

Протокол №2

Протокол №3

Приложение №1 по протокол №3

Приложение №2 по протокол №3

Протокол №4

Решение №96

Приложение към решение за класиране на участниците


ОБЯВЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на електроенергия за нуждите на „МБАЛ Тутракан“ ЕООД

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура

Технически спецификации

Образци на документи

Указания за подготовката на образците на документи

Договор

Указания необходими за подготовката на офертите

критерии за възлагане, методика за комплексната оценка на офертите и начин а определяне на оценката по всеки показател

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.20, АЛ.2,Т.2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-ТУТРАКАН“ ЕООД

Протокол №1

ОТВАРЯНЕ НА „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Решение

Протокол № 2

Протокол №3

 


ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-ТУТРАКАН“ ЕООД

 

 

Обявление

Решение

Документация

Образци

Таблица-1-Техническа-спецификация

Таблица 2- Предложение за изпълнение на поръчката

Таблица 3- Ценово предложение

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-ТУТРАКАН“ЕООД

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Доклад за резултати от работата на комисията

Решение

Обявление за възложена поръчка

Договор №1

Договор №2

Договор №3

Договор №4

Договор №5

Договор №6

Договор №7


 ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 ОТ ЗОП

 „Зареждане на автомобилите и друга моторна техника, собственост на « МБАЛ  – Тутракан « ЕООД с Дизелово моторно гориво, Бензин А 95Н, Бензин А 98Н и Газ-пропан бутан на територията на гр. Тутракан.“

проекто договор гориво 2013г. 

приложение към покана-гориво 2013г.

публична покана за горива